Axon: Διεύρυνση ζημιών το 2013 λόγω ΕΟΠΥΥ

Ζημιές και πτώση τζίρου εμφάνισε το 2013 ο όμιλος Axon λόγω και του clawback και του rebate που επέβαλε ο ΕΟΠΥΥ. κάμψη 34,7% για το τζίρο των θυγατρικών στην υγεία. Οι ενέργειες της εταιρίας για άρση του καθεστώτος επιτήρησης.

Axon: Διεύρυνση ζημιών το 2013 λόγω ΕΟΠΥΥ

Τα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη της Axon Holdings για τη χρήση που έληξε την 31/12/2013 παρουσίασαν επιδείνωση σε σχέση με την συγκριτική χρήση που έληξε την 31/12/2012.

Συγκεκριμένα:

1. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα € 154.171 χιλ. έναντι € 218.502 χιλ. κατά την συγκριτική χρήση. Η σημαντικότερη μείωση προήλθε από τις θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο υγείας, οι πωλήσεις του οποίου παρουσίασαν κάμψη κατά 34,7 % (€ 72.454).

Η κάμψη οφείλεται κατά κύριο λόγο:

(α) στην αναγνώριση μέρους μόνο των δεδουλευμένων κατά την κλειόμενη χρήση εσόδων του κλάδου υγείας προς κάλυψη της ενδεχόμενης επιβάρυνσης που πιθανολογείται ότι θα προέλθει από την εφαρμογή των διατάξεων για τις επιστροφές των ποσών Clawback και Rebate από την πλευρά του ΕΟΠΥΥ. Τα σχετικά μη αναγνωρισμένα έσοδα πωλήσεων ανήλθαν για τις θυγατρικές υγείας του Ομίλου σε € 40.812.

(β) Στο γεγονός ότι ο κύκλος εργασιών της συγκριτικής χρήσης παρουσίασε σημαντική αύξηση που οφείλονταν στην επιτυχή υλοποίηση της σύμβασης που είχε συνάψει ο Όμιλος , με το Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο της Λιβύης, για την ιατρική περίθαλψη Λίβυων τραυματιών του εμφυλίου πολέμου, και είχε ως αποτέλεσμα οι κλινικές καθώς και τα κέντρα αποκατάστασης του Ομίλου να εμφανίσουν σημαντικά αυξημένες πληρότητες και

(γ) Στο γεγονός ότι την 18/11/2012 ο ΕΟΠΥΥ αναθεώρησε περαιτέρω την τιμολογιακή του πολιτική, βάσει της οποίας υπήρξε σημαντική επιβάρυνση της συμμετοχής των ασφαλισμένων. Αποτέλεσμα της εν λόγω τροποποίησης σε συνδυασμό με το εξαιρετικά δυσμενές οικονομικό περιβάλλον για την πλειονότητα των κατοίκων της χώρας μας ήταν η μετατόπιση της ζήτησης από τον ιδιωτικό στον δημόσιο τομέα υγείας, γεγονός το οποίο επέδρασε μειωτικά στις πληρότητες του των θυγατρικών του τομέα υγείας του Ομίλου.

2. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν σε ζημία ποσού € (10.867) (2012: κέρδη ποσού € 16.748) παρουσιάζοντας σημαντική επιδείνωση έναντι της προηγούμενης χρήσης. Η μείωση των ενοποιημένων αποτελεσμάτων προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (E.B.I.T.D.A.) αποδίδεται κυρίως στον προαναφερθέντα σημαντικό περιορισμό αναγνώρισης των δεδουλευμένων εσόδων για επιστροφή Clawback και Rebate από την πλευρά του ΕΟΠΥΥ.

Μη λαμβάνοντας υπόψη τη δυσμενή επίδραση του ως άνω περιορισμού, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων θα διαμορφώνονταν στο ποσό των € 29.945, αυξημένα κατά 78,8 % σε σχέση με αυτά της προηγούμενης χρήσης. Το γεγονός αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην επιτυχή υλοποίηση αποφάσεων της Διοίκησης για περικοπή των λειτουργικών δαπανών σε συνδυασμό με την επίτευξη διατήρησης του μεριδίου αγοράς των θυγατρικών του Ομίλου.

Σημειώνεται ότι η κατάσταση συνολικών εσόδων του Ομίλου, εντός της κλειόμενης χρήσης έχει επιβαρυνθεί σημαντικά με μη επαναλαμβανόμενα (non recurring) έξοδα τα οποία αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα:

Μη επαναλαμβανόμενα έξοδα

Χρήση                 1/1-31/12/2013

 

Χρήση                 1/1-31/12/2012

Πρόβλεψη έκπτωσης απαιτήσεων από τον ΕΟΠΥΥ

885

 

7.009

Προβλέψεις clawback & rebate

40.812

 

0

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις

2.991

 

7.052

Ζημιά από απομείωση επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις

1.406

 

0

Ζημιές από απομείωση διαθεσίμων προς πώληση  χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού

1.465

 

488

Ζημιές από απομείωση υπεραξίας και στοιχείων ενεργητικού

4.093

 

22.019

Ζημιά απομείωσης (αποτίμησης) αξίας ακινήτων

3.322

 

11.555

Απομείωση ενσώματων ακινητοποιήσεων

483

 

0

Φορολογικά και λοιπά πρόστιμα και προσαυξήσεις

2.348

 

0

Σύνολο

57.804

 

48.123

 

Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, οι ζημιές προ φόρων του Ομίλου, μη λαμβάνοντας υπόψη τα μη επαναλαμβανόμενα (non recurring) έξοδα, θα ανέρχονταν σε € (2.357) (2012: € (1.825)) ενώ τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων θα ανέρχονταν σε € 42.723 (2012: € 53.952)).

Κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 05.04.2012, αποφασίσθηκε, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.4. του Κανονισμού του Χ.Α., η μεταφορά των μετοχών της Εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ειδικότερα, οι μετοχές της Εταιρείας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης με κριτήριο την ύπαρξη σημαντικών ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 10.04.2012.

Η Διοίκηση του Ομίλου προτίθεται να προβεί σε μια σειρά πρόσθετων ενεργειών για την ενίσχυση της ρευστότητάς του. Οι σημαντικότεροι τομείς δράσης αφορούν:

1) Την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία έχει στην ιδιοκτησία της ακίνητη περιουσία 119 στρεμμάτων στην πόλη της Πάτρας με εύλογη αξία κατά την 31/12/2013 ποσού € 32.934. Η αξία αυτή καλύπτει μεγάλο μέρος του υφιστάμενου τραπεζικού της δανεισμού και η Διοίκηση επεξεργάζεται τις δυνατότητες άμεσης αξιοποίησής της προς κάλυψη των δανειακών της υποχρεώσεων.

2) Την τροποποίηση των πιστωτικών όρων με τους κύριους προμηθευτές του Ομίλου, με σκοπό α) για μεν τις θυγατρικές του τομέα υγείας την αναλογική μετακύλιση του κουρέματος των παλαιών απαιτήσεων από ασφαλιστικούς φορείς και β) για δε το σύνολο των θυγατρικών την σύγκλιση του χρόνου αποπληρωμής των εμπορικών τους υποχρεώσεων και είσπραξης των εμπορικών τους απαιτήσεων, λαμβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραμμα είσπραξης του από τους βασικούς τους πελάτες.

3) Τη διοικητική και οργανωτική αναδιάρθρωση του Ομίλου, με κεντρική διαπραγμάτευση βασικών συμβάσεων και τον περιορισμό των λειτουργικών και διοικητικών δαπανών με σκοπό την περαιτέρω περιστολή του λειτουργικού κόστους και την ενίσχυση των οργανικών αποτελεσμάτων.

4) Την κατά περίπτωση αποεπένδυση σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις, στην περίπτωση που υπάρξουν συμφέρουσες επενδυτικές προτάσεις καθώς και την επανεξέταση διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του Ομίλου με σκοπό την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση.

5) Η Διοίκηση του Ομίλου, στον τομέα υγείας, έχει προβεί ήδη σε ενέργειες για διασύνδεση των επιτυχημένων μονάδων του Ομίλου στην Ελλάδα με κατοίκους ξένων χωρών, στο πλαίσιο σχετικών συμφωνιών, στοχεύοντας στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας σε ξένους υπηκόους. Πρόσφατο επιτυχημένο παράδειγμα υπήρξε η περίθαλψη τραυματιών από τη Λιβύη σε μονάδες υγείας του Ομίλου στην Ελλάδα εντός της προηγούμενης χρήσης. Σε συνέχεια αυτού, έχουν συναφθεί εντός της χρήσης νέες συμβάσεις με χώρες του εξωτερικού για την παροχή υπηρεσιών οι οποίες έχουν ήδη ενεργοποιηθεί με την άφιξη των πρώτων νέων περιστατικών. Η Διοίκηση εκτιμά ότι ο ιατρικός τουρισμός θα συνεισφέρει κατά το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης επιπλέον έσοδο ύψους € 23,0 εκ. περίπου, συνεισφέροντας σημαντικά τόσο στην πληρότητα των θυγατρικών του τομέα υγείας όσο και στην ρευστότητα τους. Η εν λόγω θετική επίδραση αναμένεται να συνεχιστεί και κατά τα επόμενα τρίμηνα της τρέχουσας χρήσης.

6) Στην υλοποίηση του ανεκτέλεστου έργου υπογεγραμμένων συμβάσεων, της θυγατρικής εταιρεία SONAK A.E.B.E., έως την 31/12/2013 ποσού € 28,78 εκ. μέσα στα επόμενα 3 έτη με αποτέλεσμα τη συνέχιση συνεισφοράς υψηλών πωλήσεων και ρευστότητας στον Όμιλο.

7) Την επέκταση των δραστηριοτήτων των θυγατρικών του τομέα υγείας σε νέες αγορές. Η διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο ευμετάβλητο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον και είναι σε διαρκή εγρήγορση για να αναθεωρεί και να προσαρμόζει την επιχειρησιακή του στρατηγική στα υπό εξέλιξη δεδομένα. Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στην εγχώρια αγορά, βασικός άξονας της στρατηγικής της αποτελεί η επέκταση των δραστηριότητας στις εκτός Ελλάδος αγορές και κυρίως στη Μέση Ανατολή.

Η Διοίκηση του Ομίλου λαμβάνοντας υπόψη το εξαιρετικά δυσμενές οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, προσπαθεί μέσω συγκεκριμένων ενεργειών να επιτύχει βιώσιμη χρηματοοικονομική δομή λαμβάνοντας αποφάσεις που θα συμβάλουν στην επίτευξη θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών, θα διασφαλίζουν την ικανότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεων του και θα οδηγήσουν στην ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης του τραπεζικού του δανεισμού.

Επί του τελευταίου θέματος, η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου EUROMEDICA Α.Ε.Π.Ι.Υ. ήδη βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τα τραπεζικά ιδρύματα με σκοπό την αναδιάρθρωση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού που θα οδηγήσει στην σύγκλιση του χρόνου αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων με τον εμπορικό κύκλο της θυγατρικής και θα οδηγήσουν στην ανακατάταξη αυτών σε μακροπρόθεσμα. Ήδη έχουν γίνει πολλές παρουσιάσεις στα τραπεζικά ιδρύματα και έχει αναπτυχθεί η ανάγκη αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού μέσα από σχετικά επιχειρηματικά σχέδια. Στο πλαίσιο αυτό ήδη έχει επιτευχθεί η αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού θυγατρικών εταιρειών με παράλληλη αύξηση των χρηματοδοτικών ορίων βραχυπρόθεσμου δανεισμού. Να σημειωθεί ότι με την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων του Ομίλου, ενδέχεται να μεταβληθεί το χρηματοοικονομικό κόστος καθώς και οι σχετικές εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Αναγνωρίζοντας ότι οι εν λόγω δυσκολίες ενδέχεται να επηρεάσουν την δραστηριότητα και την χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου, η Διοίκηση του Ομίλου έχει επανασχεδιάσει την επιχειρηματική ατζέντα με την συνειδητοποιημένη στροφή σε ιδιαίτερα απαιτητικές αγορές του εξωτερικού. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη αλλεπάλληλες επαφές με στελέχη του ιατρικού χώρου διαφόρων χωρών που στόχο έχουν την επέκταση του Ομίλου στις προαναφερθείσες αγορές, εκμεταλλευόμενος τα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει (εμπειρία, υψηλή τεχνογνωσία και καινοτομία σε ζητήματα υγείας), τόσο μέσω αυτόνομης επιχειρηματικής παρουσίας όσο και μέσα από συμπράξεις με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς των συγκεκριμένων χωρών.

Επιπλέον, στο πλαίσιο εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής σταθερότητας και με στόχο την τήρηση των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ την 23/7/2013 ψηφίστηκε ο Ν. 4172/2013, στο άρθρο 100 του οποίου καθορίζεται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εν λόγω άρθρο, σε εξάμηνη βάση θα υπολογίζεται το ποσό επιστροφής που αντιστοιχεί σε κάθε συμβεβλημένο ιδιώτη πάροχο υπηρεσιών υγείας στη βάση της διαφοράς μεταξύ της προϋπολογισμένης και της πραγματικής δαπάνης. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ, με αναδρομική εφαρμογή, από την 1/1/2013 καθιστώντας την δυνατότητα διοικητικής και οικονομικής προσαρμογής των παρόχων αδύνατη.

Οι κλινικές του Ομίλου, οι λοιπές κλινικές του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών (ΣΕΚ), καθώς και άλλες ιδιωτικές κλινικές που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παροχής υπηρεσιών υγείας, συνολικά είκοσι (20) νομικά πρόσωπα, έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση των ανωτέρω υπουργικών αποφάσεων. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω προσφυγές είχαν κατατεθεί την 27/9/2013 (αναφερόμενη στο clawback) και 8/11/2013 (αναφερόμενη στο rebate) αντίστοιχα. Η εκδίκαση των αιτήσεων ακυρώσεως είχε ορισθεί αρχικά την 26/11/2013 και έπειτα από αναβολή που ζήτησε ο ΕΟΠΥΥ εκδικάστηκαν την 17/12/2013 και αναμένεται η έκδοση της απόφασης του ΣτΕ. Επιπλέον, εντός της τρέχουσας χρήσης, και συγκεκριμένα την 21/2/2014 και την 14/3/2014, το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών εξέδωσε δυο (2) αποφάσεις βάσει των οποίων αναστέλει την διαδικασία εκτέλεσης, τόσο της ειδοποίησης για το Clawback όσο και αυτής για το Rebate, κατά ποσοστά που υπερβαίνουν το 51% περίπου των ποσών που αναφέρονται στα ειδοποιητήρια του ΕΟΠΥΥ για το 1ο εξάμηνο της χρήσης 2013.

Κατά το παρόν στάδιο οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των εγχώριων παρόχων υγείας και των αρμόδιων υπουργείων βρίσκονται σε εξέλιξη. Βάσει της έως και την ημερομηνία έγκρισης των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων πορείας των προαναφερόμενων συζητήσεων και σχετικών διαπραγματεύσεων καθώς και των δεσμεύσεων των αρμοδίων υπουργών, η Διοίκηση του Ομίλου βασίμως αναμένει εντός του πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης τη ριζική ανατροπή των εν λόγω αποφάσεων η οποία θα επιφέρει σημαντικά θετική διαφοροποίηση των βασικών κονδυλίων των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v