Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στις 30 Ιουνίου η γενική συνέλευση της Μπουτάρης

Την παροχή εγγυήσεων υπέρ θυγατρικής και το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της Μπουτάρης που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου.

Στις 30 Ιουνίου η γενική συνέλευση της Μπουτάρης
Η εταιρία Μπουτάρης καλεί τους μετόχους της ετήσια τακτική γενική συνέλευση τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014 και ώρα 12.00 στα γραφεία της στη Στενήμαχο Δήμου Νάουσας για να αποφασίσουν για τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των αναμορφωμένων ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των ετήσιων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2012 - 31/12/2012, των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

2. Υποβολή προς έγκριση αφενός των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των ετήσιων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2013 - 31/12/2013 και αφετέρου των αναμορφωμένων ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των ετήσιων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της ανωτέρω χρήσης 2013, καθώς και των αντίστοιχων – τόσο των αρχικών όσο και των αναμορφωμένων - σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών καθώς και της αντίστοιχης δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρίας και για τις οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2012 και 2013 αντίστοιχα.

4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2013.

5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού Ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

6. Έγκριση προγράμματος αγοράς Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

7. Έγκριση εγγυήσεων υπέρ θυγατρικής εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190 / 1920, όπως ισχύει.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v