Εβροφάρμα: Το νέο διοικητικό συμβούλιο

Τις οικονομικές καταστάσεις 2013, τη μη διανομή μερίσματος αλλά και το νέο Δ.Σ. της εταιρίας ενέκριναν μεταξύ άλλων οι μέτοχοι της Εβροφάρμα.

Εβροφάρμα: Το νέο διοικητικό συμβούλιο
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εβροφάρμα παρευρέθησαν µέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 76.02% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (10.393.793 µετοχές σε σύνολο 13.673.200 µετοχών). Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε οµόφωνα και παµψηφεί το καθένα από τα παρακάτω θέµατα.

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2013, καθώς και η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου η οποία περιλαµβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας της 27ης Μαρτίου 2014 και το από 28 Μαρτίου 2014 Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Άθως Στυλιανού.

2. Εγκρίθηκε η εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση για τη µη διανοµή µερίσµατος για την χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013.

3. Απαλλάχθηκαν τα διατελέσαντα κατά τη προηγούµενη εταιρική χρήση µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της χρήσης αυτής σύµφωνα µε το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Εξελέγη νέο πενταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρικής χρήσης 2018, η οποία θα συγκληθεί εντός του έτους 2019 και σε συµµόρφωση προς τις διατάξεις του
ν.3016/2002.

Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από τους:
i. Αθανάσιο Παπαζηλάκη
ii. Πασχάλη Παπαζηλάκη
iii. ∆ηµήτριο Γιαννουλάκη
iv. Αναστάσιο Αλεξανδρίδη
v. Παναγιώτη Θεοδωρίδη

Ορίσθηκαν ως ανεξάρτητα µέλη οι Αναστάσιος Αλεξανδρίδης και Παναγιώτης Θεοδωρίδης.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα συνεδριάσει προσεχώς προκειµένου να συγκροτηθεί σε σώµα και να αποφασισθεί ο τρόπος εκπροσώπησης της εταιρείας.

5. Εκλέχθηκε για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της τρέχουσας χρήσης, η ελεγκτική εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ksi Greece, επίσης αποφασίσθηκε ο καθορισµός της αµοιβής των ορκωτών ελεγκτών σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 3919/2011.

6. Προεγκρίθηκαν οι αµοιβές µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που παρέχουν µισθωτές υπηρεσίες στην εταιρεία για τη χρονική περίοδο από 01.07.2014 µέχρι και 30.06.2015. 

7. Εγκρίθηκε η συµµετοχή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και διευθυντικών στελεχών της εταιρείας στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις υπ' αριθ. 1 έως 7 ελήφθησαν οµοφώνως, ήτοι µε 10.393.793 εκπροσωπούµενες µετοχές σε σύνολο µετοχών 13.673.200 επί του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Κατά τα λοιπά ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενηµέρωσε τους µετόχους για τα τρέχοντα θέµατα της εταιρείας.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v