Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κυριακούλης: Δεν θα διανείμει μέρισμα για το 2013

Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2013 και το νέο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Κυριακούλης που πραγματοποιήθηκε στις 25/6/2014.

Κυριακούλης: Δεν θα διανείμει μέρισμα για το 2013
Η εταιρία Κυριακούλης ανακοινώνει ότι η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 25ης.6.2014 αποφάσισε επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 72,70% (ήτοι 5.521.535 μετοχές επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 5.521.535 μετοχές επί ισαρίθμων παρισταμένων) ως εξής:

Η Γ.Σ. ενέκρινε την από 26.3.2014 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας για τη χρήση 01.01. - 31.12.2013 καθώς και την σχετική έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή. (Ψήφισαν υπέρ 100% των παριστάμενων ήτοι 5.521.535 μετοχές επί συνόλου 7.595.160– ποσοστό 72,70% του μετοχικού κεφαλαίου).

Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της περιόδου 01.01. - 31.12.2013. (Ψήφισαν υπέρ 100% των παριστάμενων ήτοι 5.521.535 μετοχές επί συνόλου 7.595.160 – ποσοστό 72,70% του μετοχικού κεφαλαίου).

Εκλέχθηκαν Ορκωτοί Ελεγκτές για τη χρήση 01.01. - 31.12.2014 ο ελεγκτικός οίκος «ΣΟΛ Α.Ε.» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 125) και συγκεκριμένα ως τακτικός ο Μελέτιος Σιαστάθης του Δημητρίου (ΑΜΣΟΕΛ 12181) και ως αναπληρωματικός ο Θεόδωρος Δήλαρης του Γεωργίου (ΑΣΟΕΛ 10481) και εγκρίθηκε η αμοιβή του ελεγκτή Δ. Φάκου για τη χρήση 2013. (Ψήφισαν υπέρ 100% των παριστάμενων ήτοι 5.521.535 μετοχές επί συνόλου 7.595.160– ποσοστό 72,70% του μετοχικού κεφαλαίου).

Εγκρίθηκε η διάθεση των κερδών χρήσεως 2013 και η μη διανομή μερίσματος κερδών στους μετόχους. (Ψήφισαν υπέρ 100% των παριστάμενων ήτοι 5.521.535 μετοχές επί συνόλου 7.595.160– ποσοστό 72,70% του μετοχικού κεφαλαίου).

Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές και δαπάνες και καθορίσθηκαν οι καταβλητέες αμοιβές και δαπάνες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. (Ψήφισαν υπέρ 100% των παριστάμενων ήτοι 5.521.535 μετοχές επί συνόλου 7.595.160 – ποσοστό 72,70% του μετοχικού κεφαλαίου).

Εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με πενταετή θητεία, η οποία αρχίζει την ημέρα της εκλογής τους και λήγει κατά την ημερομηνία εκλογής του νέου Δ.Σ. από την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει το α' εξάμηνο του έτους 2019. (Ψήφισαν υπέρ 100% των παριστάμενων ήτοι 5.521.535 μετοχές επί συνόλου 7.595.160 – ποσοστό 72,70% του μετοχικού κεφαλαίου).

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει ως εξής:

1. Θεοφάνης Κυριακούλης του Σταύρου,
2. Σπυρίδων Κυριακούλης του Σταύρου,
3. Αρετή συζ. Σταύρου Κυριακούλη,
4. Άγγελος Κόπιτσας του Αθανασίου,
5. Χαρίκλεια Θεοδώρου του Δημητρίου,
6. Νικήτας Σωτηρόπουλος του Κων/νου, ανεξάρτητο μέλος και
7. Ζωή Βασιλείου του Δημητρίου, ανεξάρτητο μέλος.

Εξελέγη η νέα Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας, η οποία αποτελείται από τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. Αρετή Κυριακούλη και Άγγελο Κόπιτσα και το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Νικήτα Σωτηρόπουλο. Η ιδιότητα των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ως μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. αναμένεται να ορισθεί κατά την αμέσως επόμενη συνεδρίαση του νεοεκλεγέντος Δ.Σ. για τη συγκρότησή του σε σώμα.» (Ψήφισαν υπέρ 100% των παριστάμενων ήτοι 5.521.535 μετοχές επί συνόλου 7.595.160 – ποσοστό 72,70% του μετοχικού κεφαλαίου).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v