Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AXON: Συνεχίζει τις προσπάθειες ενίσχυσης

Τη συνέχιση των προσπαθειών βελτίωσης της κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρίας, την αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. και την εκλογή της επιτροπής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων ενέκρινε η τακτική Γ.Σ. της AXON Συμμετοχών στις 30 Ιουνίου.

AXON: Συνεχίζει τις προσπάθειες ενίσχυσης
Η Axon Συμμετοχών γνωστοποιεί ότι στις 30 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της, όπου παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν 11 μέτοχοι οι οποίοι κατείχαν 13.722.289 μετά ψήφου μετοχές σε αναλογία 67,74 % του συνόλου των μετοχών.

Στην εν λόγω συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο: Συζήτηση και Έγκριση των αναμορφωμένων (αναδιατυπωμένων) οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1/1-31/12/2012 λόγω υιοθέτησης του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 "Παροχές σε εργαζομένους" που διενεργήθηκε στις Οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-31/12/2013.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τις αναμορφωμένες (αναδιατυπωμένες) οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-31/12/2012 λόγω υιοθέτησης του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 "Παροχές σε εργαζομένους" που διενεργήθηκε στις Οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-31/12/2013.

Θέμα 2ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Στοιχείων και πληροφοριών χρήσης 2013, ήτοι των Στοιχείων Κατάστασης Οικονομικής θέσης, των Στοιχείων Κατάστασης Συνολικών Εσόδων, των Στοιχείων της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, των στοιχείων κατάστασης μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά από προηγούμενη ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τα Ετήσια Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 2013 ήτοι τα Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής θέσης, τα Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων , τα Στοιχεία της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, τα στοιχεία κατάστασης μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά από προηγούμενη ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω χρήσης (από 1.1.2013 - 31.12.2013), σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

Η Γενική Συνέλευση απήλλαξε παμψηφεί, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013.

Θέμα 4ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί για τον έλεγχο της χρήσης 2014,σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 , του Π.Δ. 226/1992 και του Ν. 3693/2008, την Ελεγκτική εταιρεία BDO Ελλάς Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία , με Α.Μ.ΣΟΕΛ 153, Μέλος της BDO international. Η αμοιβή θα καθορισθεί με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ορκωτών λογιστών και τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Θέμα 5ο : Ανακοίνωση και έγκριση αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση αφού έλαβε υπόψη του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 ενέκρινε παμψηφεί την από 09/09/2013 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας για την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. κου Νικολαίδη Πέτρου του Κωνσταντίνου από τον κο Κεπενέκη Ιωάννη του Γεωργίου όπως επίσης και της ιδιότητας του τελευταίου ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας έως την λήξη της θητείας της.

Θέμα 6ο: Εκλογή μελών επιτροπής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων.

Η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε υπόψιν τις διατάξεις του Ν. 3873/2010 εξέλεξε παμψηφεί ως μέλη της Επιτροπής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων τους: κα Κατσαρού Παρασκευή, κον Λεόντιο Κωνσταντίνο και κον Καφύρα Κωνσταντίνο. Η θητεία της Επιτροπής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων ορίστηκε μονοετής, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γ.Σ. που θα συγκληθεί εντός του Α' εξαμήνου του έτους 2015 για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

Θέμα 7ο : Λήψη απόφασης για την υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 47 Ν. 2190/1920 για την βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις μέχρι σήμερα ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου για την υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 47 Κ.Ν. 2190/20 για την βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρείας και αποφάσισε τη συνέχιση των ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου στο ίδιο πλαίσιο.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε ότι συνεχίζει την επαναδιαπραγμάτευση των όρων των ισχυουσών τραπεζικών συμβάσεων της Εταιρείας με σκοπό την παράταση του χρόνου αποπληρωμής των δανειακών της υποχρεώσεων και την συμπίεση του ετησίου κόστους δανεισμού.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε ότι εντείνει τις προσπάθειες για την αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας της Εταιρίας και δη της έκτασης 119 στρεμμάτων που έχει στην κυριότητά της στην πόλη της Πάτρας η εύλογη αξία της οποίας κατά την 31/12/2013 ανερχόταν σε €32.93 εκ. Η τελεσφόρηση των προσπαθειών αξιοποίησης της περιουσίας της θα δώσει στην Εταιρεία την δυνατότητα να μειώσει το κόστος δανεισμού της γεγονός που θα συνεισφέρει θετικά στα οικονομικά της αποτελέσματα.

Επιπροσθέτως, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε τους μετόχους ότι πέτυχε μείωση των λειτουργικών εξόδων της Εταιρείας γεγονός που θα συνεισφέρει θετικά στα οικονομικά της αποτελέσματα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, τέλος, επισήμανε προς την Συνέλευση ως πρόσφορη λύση την ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης μέσα από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, ωστόσο παρά τις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στην αγορά χρήματος και κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο θα ξεκινήσει τις διευρενητικές ενέργειες προς αυτήν την κατεύθυνση και το θέμα αυτό θα επανεξεταστεί σε περίπτωση που οι παραπάνω αναφερόμενες ενέργειες δεν ευοδωθούν.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v