Έλτον: Μείωση τζίρου και κερδών στο εξάμηνο

Επιδείνωση οικονομικών μεγεθών εμφάνισε στο εξάμηνο του 2014 η Έλτον, τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και μητρικής. Ο όμιλος εμφάνισε μείωση τζίρου 2,28% στα 49,18 εκατ. και καθαρά κέρδη 2,27 εκατ., μειωμένα κατά 2,58%.

Έλτον: Μείωση τζίρου και κερδών στο εξάμηνο

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Έλτον ΑΕΒΕ το πρώτο εξάμηνο του 2014 ανήλθε σε 49,18 εκ. ευρώ έναντι 50,33 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013 σημειώνοντας μείωση 2,28%. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής διαμορφώθηκε στα 34,82 εκ. ευρώ από 36,63 εκ. ευρώ το 2013, σημειώνοντας μείωση κατά 4,94 %.

Παρά την συνεχιζόμενη αρνητική οικονομική συγκυρία και εντός του 2014, το μικτό περιθώριο κέρδους διατηρήθηκε σε πολύ καλό επίπεδο τόσο στην εταιρεία με 15,86% όσο και στον όμιλο Έλτον με 15,96% (τα αντίστοιχα ποσοστά το 2013 ήταν 16,66% στην εταιρεία και 16,48% στον Όμιλο).

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 3,79 εκ. ευρώ από 3,84 εκ. ευρώ της περσινής αντίστοιχης περιόδου, σημειώνοντας μείωση 1,30%. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν αυξηθεί και βρίσκονται στο 7,72% από 7,64% της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Τα κέρδη της μητρικής προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 2,65 εκ. ευρώ από 2,82 εκ. ευρώ το 2013, σημειώνοντας μείωση 6,03 %. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν ελάχιστα μειωθεί και βρίσκονται στο 7,62% από 7,69% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 ανήλθαν σε 3,39 εκατ. ευρώ παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με τα 3,41 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περσινού εξαμήνου. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν αυξηθεί και είναι 6,90% από 6,77% της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) της μητρικής κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 ανήλθαν σε 2,36 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 4,84% από τα 2,48 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο πέρσι. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν ελάχιστα μειωθεί και είναι 6,76% από 6,78% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων (EBT) της μητρικής στο πρώτο εξάμηνο του 2014 ανήλθαν σε 2,10 εκ. ευρώ από 2,25 εκ. ευρώ το 2013, σημειώνοντας μείωση 6,67 %. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων είναι 6,03% από 6,14% την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων (EBT) του ομίλου στο πρώτο εξάμηνο του 2014 ανήλθαν σε 3,00 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας μικρή μείωση κατά 1,64 % έναντι των 3,05 εκ. ευρώ που ήταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν σημειώσει μικρή αύξηση και είναι 6,09% από 6,07% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα καθαρά κέρδη (NIAT) μετά από φόρους της μητρικής στο πρώτο εξάμηνο του 2014 ανήλθαν σε 1,53 εκ. ευρώ από 1,67 εκ. ευρώ το 2013, σημειώνοντας μείωση 8,37 %. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων είναι 4,40% από 4,56% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (NIAT) του ομίλου στο πρώτο εξάμηνο του 2014 ανήλθαν σε 2,27 εκ. ευρώ από 2,33 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας μείωση 2,58%. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων είναι 4,62% και παραμένουν στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περσινή περίοδο που ήταν 4,63%.

Ακολουθεί μία συνοπτική περιγραφή μεταβολών και σε άλλα βασικά μεγέθη κατά το πρώτο εξάμηνο 2014.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εισηγμένης, η βελτίωση των παρακάτω σημαντικών μεγεθών αποδεικνύει τις σημαντικές προσπάθειες της Διοίκησης για εντατική και συνετή διαχείριση σε συνδυασμό με την επίτευξη ανάπτυξης, διατηρώντας την ταμειακή ρευστότητα σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα αναλογιζόμενοι τις επικρατούσες συνθήκες τόσο στην εγχώρια όσο και στην παγκόσμια αγορά χρήματος:

- Ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου και της εταιρείας σημείωσαν αύξηση κατά € 365.151 και € 471.469 αντίστοιχα, ήτοι αύξηση ποσοστού 15,01% και 30,44% αντίστοιχα. Η μεταβολή οφείλεται στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των διαθεσίμων.

- -Σύνολο Υποχρεώσεων ομίλου και εταιρείας παρουσίασαν αύξηση κατά € 5.235.244 και € 3.950.735 αντίστοιχα, ήτοι αύξηση ποσοστού 16,03 % και 15,87 % αντίστοιχα.

- - Διατήρηση Δανεισμού ομίλου και της εταιρείας σε πολύ χαμηλά επίπεδα, σημειώνοντας μείωση κατά € 1.021.461 και μείωση € 866.436 αντίστοιχα, ήτοι ποσοστό -6,46 % και -6,84 % αντίστοιχα.

- Εμπορικές υποχρεώσεις του ομίλου και της εταιρείας: αύξηση κατά € 4.938.016 και € 3.586.642 αντίστοιχα, ήτοι αύξηση ποσοστού 45,43 % και 52,76 % αντίστοιχα. Σε συνέχεια των παραπάνω παρατίθενται οι ακόλουθοι χαρακτηριστικοί δείκτες επιδόσεων:

- Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων (Οικονομική Αυτάρκεια) του ομίλου για το πρώτο εξάμηνο του 2014 ανήλθαν σε 115,18 % με τα αντίστοιχα της δωδεκάμηνης χρήσης 2013 που ήταν 130,29 %.

- Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Παθητικού (Δανειακή Εξάρτηση) του ομίλου για το πρώτο εξάμηνο του 2014 ανήλθαν σε 53,53 % με τα αντίστοιχα της δωδεκάμηνης χρήσης 2013 που ήταν 56,58 %,δηλαδή μείωση εξαρτήσεως και περεταίρω βελτίωση του ήδη καλού δείκτη κατά 5,39 % σε απόλυτη μεταβολή.

- Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (Κάλυψη Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων με στοιχεία Κυκλοφορούντος Ενεργητικού) του ομίλου για το πρώτο εξάμηνο του 2014 ανήλθαν σε 198,65 % με τα αντίστοιχα της δωδεκάμηνης χρήσης 2013 που ήταν 221,04 %.

- Ίδια κεφάλαια του Ομίλου και της εταιρείας σημείωσαν αύξηση κατά € 1.096.352 και € 195.467 αντίστοιχα, ήτοι ποσοστό 2,58 % και 0,48 % αντίστοιχα. Η αύξηση οφείλεται στη συνεχιζόμενη κερδοφορία τόσο του Ομίλου όσο και της εταιρείας.

Σύμφωνα με την εταιρία, η συνεχιζόμενη και επαναλαμβανόμενη αύξηση των μεγεθών της εταιρείας και του ομίλου και η αύξηση ή διατήρηση των μεριδίων στην εγχώρια και στις διεθνείς αγορές εν μέσω της τρέχουσας ιδιαίτερα δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, ισχυροποιεί και αναδεικνύει ακόμα πιο πολύ την ηγετική θέση του ονόματος Έλτον στις αγορές που δραστηριοποιείται. Η διοίκηση του ομίλου έχοντας υπόψη τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες διαμορφώνει και προσαρμόζει συνεχώς τη δράση της με γνώμονα την διαφύλαξη της ηγετικής θέσης στο χώρο εμπορίας βιομηχανικών πρώτων υλών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v