Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Revoil: Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ενέκρινε το ΔΣ

Σύμφωνα με το πρόγραμμα μπορούν να αγοραστούν μέχρι 2.228.000 μετοχές.

Revoil: Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ενέκρινε το ΔΣ

Η Revoil ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο  αποφάσισε σήμερα την υλοποίηση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.

Ειδικότερα σύμφωνα με το πρόγραμμα μπορούν να αγοραστούν μέχρι 2.228.000 (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι 230.000 αγορασμένες από προηγούμενο πρόγραμμα) εντός περιόδου 24 μηνών με κατώτατη τιμή αγοράς 0,2 ευρώ και ανώτατη 4 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η υλοποίηση ενός εγκεκριμένου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών δεν είναι υποχρεωτική.

Επομένως, η εταιρία δύναται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να μην υλοποιήσει το πρόγραμμα ή να προβεί σε αγορά μικρότερου αριθμού μετοχών από το ανώτατο όριο που ενέκρινε η Ετήσια Γενική Συνέλευση. Η υλοποίηση του προγράμματος θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες όπως είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η ύπαρξη άλλων επενδυτικών ευκαιριών και η διαθεσιμότητα κεφαλαίων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v