Εβροφάρμα: Συρρίκνωση ζημιών στο εννεάμηνο

Το ενοποιηµένο αποτέλεσµα µετά φόρων της Εβροφάρμας στο εννεάμηνο ανήλθε σε ζηµία €61 χιλ. € έναντι ζηµίας €575 χιλ. € της συγκριτικής περιόδου.

Εβροφάρμα: Συρρίκνωση ζημιών στο εννεάμηνο

Για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30ης Σεπτεµβρίου 2014, τόσο ο ενοποιηµένος όσο και ο εταιρικός κύκλος εργασιών της Εβροφάρμας αυξήθηκαν σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους.

Πιο συγκεκριµένα ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 19.088 χιλ. έναντι € 17.218 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση 10,9% ενώ ο εταιρικός κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 18.754 χιλ. έναντι € 16.770 χιλ. της προηγούµενης περιόδου παρουσιάζοντας αύξηση 11,8%.

Οι εξαγωγές (κυρίως στραγγιστό γιαούρτι και βιολογικά τυριά) διπλασιάσθηκαν σε σχέση µε το αντίστοιχο περσινό διάστηµα και ανήλθαν στις 1.650 χιλ. €.

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 2.676 χιλ. και € 1.790 χιλ. για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, έναντι € 2.630 χιλ και € 2.148 χιλ της συγκριτικής περιόδου.

Επίσης, τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των € 182 χιλ. παρουσιάζοντας σηµαντική βελτίωση σε σχέση µε τη συγκριτική περίοδο όπου το αντίστοιχο ποσό ήταν αρνητικό (€ -589 χιλ).

Αντίστοιχα, οι ζηµίες προ φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε € 297 χιλ. σηµαντικά µειωµένες σε σχέση µε τη συγκριτική περίοδο όπου το αντίστοιχο ποσό είχε ανέλθει σε € - 726.

Εδώ αξίζει να σηµειωθεί ότι για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30ης Σεπτεµβρίου 2014 διενεργήθηκαν επιπλέον προβλέψεις ποσού € 472 χιλ. για κάλυψη ζηµιών από τη πιθανότητα µη ρευστοποίησης εµπορικών και λοιπών απαιτήσεων του Οµίλου και της Εταιρείας. Επίσης διενεργήθηκαν προβλέψεις για αποµείωση αποθεµάτων ποσού € 90 χιλ. και € 60 χιλ. για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της υπό εξέτασης περιόδου, η Εταιρεία προέβη στην επανεκτίµηση της ωφέλιµης ζωής των µηχανηµάτων της βασιζόµενη σε σχετική έκθεση. Ως αποτέλεσµα της επανεκτίµησης, οι συντελεστές απόσβεσης του µηχανολογικού εξοπλισµού µειώθηκαν και τα αποτελέσµατα της υπό εξέταση περιόδου επιβαρύνθηκαν µε λιγότερες αποσβέσεις ποσού € 380 χιλ. ευρώ περίπου.

Το ενοποιηµένο αποτέλεσµα µετά φόρων ανήλθε σε ζηµία € -61 χιλ. € έναντι ζηµίας € -575 χιλ. € της συγκριτικής περιόδου και το εταιρικό σε ζηµία € -404 χιλ. € έναντι -608 χιλ., αντίστοιχα παρουσιάζοντας σηµαντική βελτίωση.

Η σηµαντική αύξηση του φόρου εισοδήµατος για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30ης Σεπτεµβρίου 2014 σε σχέση µε την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο αντανακλά:

α) τη θετική πορεία των αποτελεσµάτων προ φόρων καθώς η Εταιρεία και ο Όµιλος «δηµιουργούν» φορολογητέο αποτέλεσµα το οποίο θα συµψηφιστεί µε φορολογικές ζηµίες προηγούµενων χρήσεων. Ως εκ τούτου η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση επί των φορολογικών ζηµιών µειώνεται µε αντίστοιχη επιβάρυνση του φόρου εισοδήµατος της περιόδου.

β) Περαιτέρω, ο πραγµατικός συντελεστής φόρου εισοδήµατος της Εταιρείας και του Οµίλου είναι αυξηµένος σε σχέση µε τη συγκριτική περίοδο καθώς στην υπό εξέταση περίοδο περιλαµβάνονται προβλέψεις για τις οποίες δεν έχει αναγνωριστεί αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v