Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

«Ντέρμπι» επτά εισηγμένων με τις τράπεζες

Τα παζάρια επτά εταιρειών του Χρηματιστηρίου με τις τράπεζες για επίλυση των προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετωπίζουν. Οι τελευταίες εξελίξεις σε Μπουτάρη, Euromedica, Yalco, Δομική Κρήτης, Δημητρίου, KREKA και Alpha Grissin.

«Ντέρμπι» επτά εισηγμένων με τις τράπεζες

Δεκάδες είναι οι εισηγμένες εταιρείες που αντιμετωπίζουν ζητήματα ρευστότητας και βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζες, επιδιώκοντας επιμήκυνση λήξεων και ψαλίδισμα επιτοκίων.

Οι κινήσεις αυτές πολύ συχνά συνοδεύονται από προτεινόμενα προγράμματα αναδιοργάνωσης που εκπονούνται από ανεξάρτητους οίκους και πέραν αυτών αφήνουν ανοιχτά και άλλα ενδεχόμενα, όπως:

Πρώτον, ρευστοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων από τις εισηγμένες εταιρείες

• Και δεύτερον, προσπάθειες εξεύρεσης νέων μετόχων που είναι διατεθειμένοι να βάλουν το χέρι στην τσέπη και να καλύψουν αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.

Το Euro2day.gr παρουσιάζει σήμερα τις τελευταίες εξελίξεις σε επτά εισηγμένες εταιρείες, όπως τις παρουσιάζουν οι ίδιες οι διοικήσεις τους.

Μπουτάρης

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ρευστότητας (οφειλές σε εργαζόμενους, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς δημόσιο και ταμεία) η εταιρεία βρίσκεται σε διαβούλευση με πιστώτριες τράπεζες για επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής υφιστάμενων δανείων και για νέα χρηματοδότηση.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εισηγμένης: «Οι ενδείξεις, για ευόδωση των συζητήσεών, είναι θετικές. Η εταιρία εκτιμά ότι οι προσπάθειές προς την κατεύθυνση αυτή θα έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, σε αντίθετη περίπτωση όμως, η οικονομική κατάσταση του ομίλου θα είναι πάρα πολύ δύσκολη».

Επιπλέον, σύμφωνα πάντα με την εταιρεία, «γίνεται προσπάθεια συνεργασίας με εμπορικούς οίκους για την προώθηση των πωλήσεών μας είτε με την είσοδό σε νέες αγορές είτε με καλύτερη παρουσία μας σε ήδη υφιστάμενες. Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής, υπεγράφησαν οι παρακάτω συμφωνίες.

Η πρώτη είναι με εταιρεία του κλάδου και προσβλέπει στην αύξηση των εξαγωγών και στην ενίσχυση της παρουσίας στις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης. Η συμφωνία αυτή άρχισε να υλοποιείται.

Η δεύτερη συμφωνία έχει συναφθεί μεταξύ της Κινεζικής Κρατικής Εταιρείας Τροφίμων και Ποτών και εμπορικών οίκων που εδρεύουν στη Κίνα και αφορούν εξαγωγές κρασιών στην Κίνα το συνολικό ύψος των οποίων μέχρι το 2019 θα ανέρχονταν στο ποσό των 50 εκατ. δολαρίων. Η υλοποίηση της συμφωνίας πιστεύαμε ότι θα άρχιζε από το τρίτο τρίμηνο του 2014 αλλά άρχισε από τον Οκτώβριο. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει πωλήσεις συνολικού ποσού 101 χιλ ευρώ».

Δομική Κρήτης

O Όμιλος διαθέτει αρνητικό κεφάλαιο κίνησης και ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τράπεζες-δημόσιο 1,55 εκατ. ευρώ (όλες πρόσφατες).

Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι το πρόβλημα ρευστότητας είναι προσωρινό καθόσον αναμένει, μεταξύ άλλων:

α) Την ενίσχυσή της με την υλοποίηση σημαντικού ανεκτέλεστου έργων περίπου ευρώ 36 εκατ. ευρώ

β) Να γίνει συμψηφισμός των οφειλόμενων φόρων με τις επιστροφές των παρακρατούμενων (φόροι εργολάβων), που έχουν γίνει αποδεκτές από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. Το ύψος των προς συμψηφισμό φόρων ανέρχεται σε 145.000,00 ευρώ

γ) Για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς γίνεται εκμετάλλευση των σχετικών διατάξεων για ρύθμιση των υποχρεώσεων σε πολλές δόσεις όταν παραστεί ανάγκη

δ) Οι οφειλές στο προσωπικό να καλυφθούν από τις απαιτήσεις της εταιρείας από τιμολογημένα ή δουλευμένα έσοδα και αναμένεται να ομαλοποιηθούν εντός του 2014

ε) Ενίσχυση ρευστότητας από την πώληση συμμετοχών ή ακινήτων σε συγγενείς εταιρείες επενδύσεων ακινήτων, ή την πώληση ορισμένων μη λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων.

Η εταιρεία προχώρησε σε συνεννόηση με τους ομολογιούχους δανειστές σε τροποποίηση των όρων των ομολογιακών δανείων με παράλληλη παράταση των περιόδων αποπληρωμής αυτών μέχρι το 2020, ανακουφίζοντας την εταιρεία κατά ευρώ 400 χιλ. περίπου ετησίως.

Γ. Ε. Δημητρίου

Το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων του Ομίλου ανέρχεται σε 54,2 εκατ. ευρώ και υπολείπεται των υποχρεώσεων κατά 18,2 εκατ. ευρώ. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα στην ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας του Ομίλου.

Ωστόσο, σύμφωνα με την εταιρεία, «η διοίκηση έχει ήδη προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες για την βελτίωση της διαμορφωθείσας σχέσης του κεφαλαίου κίνησης και βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με τις χρηματοδότριες τράπεζες, τόσο για την αναδιάρθρωση των υφιστάμενων βραχυπρόθεσμων δανείων, με ευνοϊκότερους όρους, όσο και για νέες χρηματοδοτήσεις.

Ήδη, έχουν δοθεί εγκρίσεις για νέα μακροπρόθεσμα ομολογιακά δάνεια 7,8 εκατ. ευρώ, από τα οποία την 30.09.2014 έχουν ληφθεί τα 3,5 (μέρος των οποίων διατέθηκε ήδη για αποπληρωμή βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων).

Η διοίκηση βρίσκεται σε διαδικασίες διαπραγμάτευσης για την αναδιάρθρωση βραχυπρόθεσμου δανεισμού οκτώ εκατ. ευρώ σε μακροπρόθεσμο δανεισμό.

Όπως υποστηρίζει η διοίκηση, «σε κάθε περίπτωση, ο Όμιλος έχει πάγια εγκεκριμένα όρια και μέχρι σήμερα οι βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις ανανεώνονται στη λήξη τους. Περαιτέρω, η διοίκηση έχει εκπονήσει σχέδιο για τη μείωση του λειτουργικού κόστους, γεγονός που θα απελευθερώσει ταμειακές ροές για την περαιτέρω μείωση των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεών της. Ο Όμιλος και η εταιρεία στα πλαίσια αυτής της αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων τους, πέτυχαν σημαντική μείωση των λειτουργικών τους δαπανών και στο μέλλον θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για ακόμη περαιτέρω μείωσης των λειτουργικών δαπανών.

Τέλος, από το Δεκέμβριο του 2013 επήλθε σημαντική μείωση των επιτοκίων δανεισμού, γεγονός το οποίο θα απελευθερώσει ταμειακές ροές για τον Όμιλο, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω μείωση των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεών του».

Euromedica

Στις 30/9 οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου ανέρχονταν στα 224,6 εκατ. ευρώ (μεταξύ αυτών ασφαλιστικοί οργανισμοί 23,5 εκατ., προς δημόσιο 2,93 εκατ., μισθοδοσία 4,6 εκατ., προμηθευτές 19,3 εκατ., δάνεια-leasing 142 εκατ. ευρώ).

Πέρα από την είσπραξη των μεγάλων απαιτήσεων του Ομίλου από τα ασφαλιστικά ταμεία, ο Όμιλος στοχεύει στην ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης του τραπεζικού του δανεισμού, ενώ παράλληλα γίνονται προσπάθειες για ενδεχόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ενδεχόμενες αποεπενδύσεις παγίων στοιχείων, μείωση κόστους και είσοδο σε νέες αγορές.

Σύμφωνα με την εταιρεία, «στο πλαίσιο των εν λόγω προσπαθειών και με γνώμονα την επιτυχή υλοποίηση της αντίστοιχης συνεργασίας κατά την χρήση του 2012, κατά την λήξη της προηγούμενης χρήσεως, η διοίκηση προέβη στην σύναψη νέων συμφωνιών με το υπουργείο Υγείας της Λιβύης. Οι εν λόγω συμβάσεις ενεργοποιήθηκαν κατά τη λήξη της χρήσεως 2013 και συνεχίζουν να υλοποιούνται, συνεισφέροντας σημαντικά τόσο στην πληρότητα των μονάδων της εταιρείας όσο και στα οικονομικά αποτελέσματα της κλειόμενης περιόδου. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε εντός της κλειόμενης περιόδου κατά 18.364 ευρώ λόγω των ως άνω συμφωνιών».

YALCO

Στις οικονομικές καταστάσεις της 30.9.2014 οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας είναι μεγαλύτερες από τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά 24,4 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εισηγμένης, «ήδη οι χρηματοδοτούσες τράπεζες επεξεργάζονται το υποβληθέν πενταετές πρόγραμμα αναδιοργάνωσης και αναχρηματοδότησης, η αποδοχή του οποίου θα εξασφαλίσει την απαιτούμενη ρευστότητα και θα συµβάλλει αποφασιστικά στην ανάκαμψη των λειτουργικών μεγεθών του ομίλου».

ΚΡΕΚΑ

Το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρίας υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων και η εισηγμένη βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων δανείων προς τις τράπεζες συνολικού ύψους 12,8 εκ. περίπου.

Η επίτευξη συμφωνίας για την επαναρρύθμιση του τραπεζικού δανεισμού, κρίνεται ως καθοριστικής σημασίας παράγοντας για την συνέχιση της ομαλής λειτουργίας της εταιρίας στο μέλλον. Στο συμπέρασμά μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

ALPHA GRISSIN

Η εισηγμένη εταιρεία έχει αρνητικά ίδια κεφάλαια και ληξιπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις.

Η διοίκηση του Ομίλου «κατόπιν συνεργασίας με διεθνούς φήμης οικονομικό σύμβουλο που προετοίμασε και παρουσίασε σχέδιο αναδιάρθρωσης και αναχρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας έχει ολοκληρώσει συζητήσεις με τις πιστώτριες τράπεζες για την επαναδιαπραγμάτευση των όρων σημαντικού τμήματος των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων με σκοπό την μέγιστη δυνατή βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης.

Ήδη έχουν υπογραφεί συμφωνίες με τις τράπεζες, Αlpha Bank, Πειραιώς και Αττικής για συνολική αναδιάρθωση δανεισμού 4,1 εκ ευρώ. Για τις υπόλοιπες πιστώτριες τράπεζες αναμένεται να υπογραφούν σχετικές συμφωνίες εντός του τελευταίου τριμήνου 2014». Επίσης, στην τακτική γενική συνέλευση που συγκλήθηκε την 30/06/2014, το διοικητικό συμβούλιο ζήτησε και έλαβε την εξουσιοδότηση του για την άμεση λήψη μέτρων, όπως:

• Αναζήτηση ενδιαφερόμενων αγοραστών για ακίνητα του ομίλου σε Βουλγαρία και Ρουμανία καθώς και των συμμετοχών σε εταιρείες ακινήτων στην Πολώνια. Η ενημέρωση που έχει το ΔΣ από τις γενικές Δ/νσεις των θυγατρικών του ομίλου είναι πως στις παραπάνω χώρες η αγορά των ακινήτων έχει ανακάμψει σημαντικά και παρουσιάζονται αρκετές περιπτώσεις υποψήφιων αγοραστών. Η εκτίμηση του ΔΣ είναι πως από την πώληση μέρους των παραπάνω ακινήτων / συμμετοχών θα προκύψουν αρκετά κέρδη έτσι ώστε το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων να ανέλθει άνω του 50% του μετοχικού κεφαλαίου.

Αναζήτηση στρατηγικών επενδυτών και είσοδος τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με καταβολή μετρητών. Η αναζήτηση θα γίνει τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, σε επενδυτές που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη των ακινήτων που έχει ο όμιλος στην ιδιοκτησία του ή/και για τις επενδύσεις της εταιρείας στον τομέα υποστήριξης ηλεκτρονικών εφαρμογών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v