Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλφα Γκρίσιν: Σε συζητήσεις με τις τράπεζες για λύσεις

Η Αλφα Γκρίσιν βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τις συνεργάτριες τράπεζες για εξεύρεση λύσεων οι οποίες θα της επιτρέψουν να διανύσει την παρούσα κρίση. Σε επιτήρηση παραμένει η μετοχή.

Αλφα Γκρίσιν: Σε συζητήσεις με τις τράπεζες για λύσεις
Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01.01.2013 – 30.09.2013 της Εταιρείας «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και κατ' εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4. του κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιείται προς το επενδυτικό κοινό ότι το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας παραμένει στην κατηγορία "Επιτήρησης" όπου μεταφέρθηκε στις 09.04.2011 με την από 08.04.2011 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. Ο λόγος για την ένταξη στην κατηγορία «Επιτήρησης» ήταν ότι σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της 31.12.2010 διαπιστώθηκε ότι οι ενοποιημένες ζημιές κατά τη χρήση διαμορφώθηκαν σε επίπεδο μεγαλύτερο από 30% της ενοποιημένης καθαρής θέσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.6 παρ. 1,4 και 6 του κανονισμού του ΧΑ οι μετοχές της Εταιρείας μπορούν να επανέλθουν σε καθεστώς κανονικής διαπραγμάτευσης εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις όπως ορίζονται στην παράγραφο 4 περιπτώσεις (α), (β), (γ), μετά από αίτηση του εκδότη και με βάση τις οικονομικές καταστάσεις κάθε ημερολογιακού εξαμήνου.

Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων της, η Διοίκηση του Ομίλου ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, για την αντιμετώπιση των ανωτέρω θεμάτων, θα συνεχίσει να προσαρμόζει προσεκτικά τις δραστηριότητες της στο διαμορφούμενο υπό τις συνθήκες περιβάλλον, με στόχο την έξοδο των μετοχών της από την κατηγορία της Επιτήρησης.

Ο σημαντικότερος άξονας της πολιτικής του Ομίλου είναι η ταμειακή επάρκεια και η ομαλή ρευστότητα του. Προς την κατεύθυνση αυτή η Εταιρεία βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τις συνεργάτριες τράπεζες για εξεύρεση λύσεων οι οποίες θα της επιτρέψουν να διανύσει την παρούσα κρίση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v