Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Στα €13,43 εκατ. διευρύνθηκαν οι ζημιές το 2014

Το ενοποιημένο EBITDA ανήλθε στη χρήση 2014 σε ζημιές €5,92 εκατ. έναντι ζημιών €3,59 εκατ. το 2013.

Νίκας: Στα €13,43 εκατ. διευρύνθηκαν οι ζημιές το 2014

Ο Όμιλος εταιρειών ΝΙΚΑΣ ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2014.

Ειδικότερα αναφορικά με τον όμιλο:

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στη χρήση 2014 σε €56,72 εκατ. έναντι €54,79 εκατ. το 2013 σημειώνοντας αύξηση κατά 3,5%.

Το μικτό κέρδος του Ομίλου σημείωσε σημαντική βελτίωση και αυξήθηκε κατά 21% ανερχόμενο το 2014 σε €16,74 εκατ. έναντι €13,84 εκατ. πέρυσι, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 29,5% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 25,3% το 2013.

Το ενοποιημένο EBITDA ανήλθε στη χρήση 2014 σε ζημιές €5,92 εκατ. έναντι ζημιών €3,59 εκατ. το 2013. Σημειώνεται ότι όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης και εξορθολογισμού της λειτουργίας μας, και τα αποτελέσματα του Ομίλου επιβαρύνθηκαν με πρόβλεψη απομείωσης περιουσιακών στοιχείων κατά ευρώ 2,5 εκατ. και λοιπές τακτοποιήσεις κατά ευρώ 636 χιλ. Αν εξαιρέσουμε τις ως άνω έκτακτες επιβαρύνσεις, τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώνονται για τον Όμιλο σε ζημιές 2,78 εκατ. ευρώ.

Το ενοποιημένο EBIT διαμορφώθηκε σε ζημιές €8,93 εκατ. έναντι ζημιών €6,77 εκατ. το 2013, ενώ τα ενοποιημένα EBT ανήλθαν σε ζημιές €13,65 εκατ. έναντι ζημιών €11,16 εκατ. το 2013.

Το ενοποιημένο ΕΑΤ ανήλθε στη χρήση 2014 σε ζημιές €13,89 εκατ. έναντι ζημιών €11,46 εκατ. το 2013. Τέλος, τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημίες €13,43 εκατ. έναντι ζημιών €11,22 εκατ. το 2013.

Μητρική Εταιρεία:

Αύξηση κατά 4,3% σημείωσε ο κύκλος εργασιών της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ το 2014 και ανήλθε σε €51,44 εκατ. έναντι €49,33 εκατ. πέρυσι, παρά το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον που επικρατεί στην κατηγορία των Αλλαντικών, η οποία χαρακτηρίζεται από συνεχείς έντονες προωθητικές ενέργειες.

Στη χρήση του 2014 οι πωλήσεις των branded προϊόντων ΝΙΚΑΣ σημείωσαν ανάπτυξη κατά 4,6% έναντι της χρήσης 2013 σε μια στάσιμη αγορά, ενώ το συνολικό μερίδιο αγοράς της Εταιρείας βελτιώθηκε κατά 11,6 σε όγκο και 6,4% σε αξία από το 2013, και ανέρχεται σε αξία για το 2014 σε 13,3% (NIELSEN YTD Δεκέμβριος 2014).

Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην εξαιρετική αποδοχή που έχουν λάβει από το καταναλωτικό κοινό τα νέα και καινοτόμα προϊόντα της Εταιρείας, όπως η σειρά ΝΙΚΑΣ FUEGO, η γαλοπούλα εκτροφής Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και η Πάριζα – Παριζάκι φούρνου, τα οποία και τετραπλασίασαν τα μερίδιά τους σε αξία για το 2014 σε σχέση με το 2013.

Αύξηση κατά 26,3% σημείωσαν και τα μικτά κέρδη τα οποία ανήλθαν σε €14,89 εκατ. έναντι €11.78 εκατ. πέρυσι με το περιθώριο μικτού κέρδους να ανέρχεται σε 28,9% επί του κύκλου εργασιών έναντι 23,9% για το 2013.

Παρά τη σημαντική αύξηση που παρατηρείται στις τιμές Α΄υλών στη διεθνή και εγχώρια αγορά, η Εταιρεία και ο Όμιλος κατάφεραν να βελτιώσουν το μικτό τους κέρδος, γεγονός που οφείλεται κυρίως στον εξορθολογισμό του μίγματος πωλήσεων με επικέντρωση σε κερδοφόρους κωδικούς και πιο επικερδή κανάλια διανομής.

Ελαφρώς βελτιωμένα εμφανίζονται και τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), που ανήλθαν για το 2014 σε ζημίες €14,03 εκατ. έναντι ζημιών €14,27 εκατ. πέρυσι, σημειώνοντας βελτίωση κατά 1,6%. Στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης και εξορθολογισμού της λειτουργίας της Εταιρείας, μέσα στη χρήση 2014 υπήρξαν έκτακτες επιβαρύνσεις που αφορούν σε πρόβλεψη απομείωσης απαιτήσεων από θυγατρικές κατά ευρώ 6,6 εκατ. , πρόβλεψη για εγγυήσεις σε τράπεζες υπέρ θυγατρικών κατά ευρώ 1,9 εκατ., πρόβλεψη απομείωσης περιουσιακών στοιχείων κατά ευρώ 2 εκατ. και λοιπές τακτοποιήσεις ευρώ 636 χιλ.

Αν εξαιρέσουμε τις ως άνω έκτακτες επιβαρύνσεις, τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώνονται για την Εταιρεία σε ζημιές 2,87 εκατ. ευρώ.

Επίσης βελτιώθηκαν οριακά και τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT), που διαμορφώθηκαν σε ζημιές €16,24 εκατ. έναντι ζημιών €16,57 εκατ. για το 2013, σημειώνοντας βελτίωση κατά 2%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) ανήλθαν για το 2014 σε ζημιές €24,36 εκατ. έναντι ζημιών €21,0 εκατ. το 2013, ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων (ΕΑΤ) διαμορφώθηκαν σε ζημιές €22,3 εκατ. έναντι ζημιών €18,44 εκατ. το 2013.

Η στρατηγική της Εταιρείας Π.Γ.ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ παραμένει σταθερή και στοχεύει:

Στη συνεχή βελτίωση των προϊόντων με έμφαση στην καινοτομία και την ποιότητα, προσφέροντας στον καταναλωτή προϊόντα υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες.
Στην απλοποίηση των δομών με στόχο την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της Εταιρείας.
Στην περαιτέρω ενδυνάμωση της σχέσης εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές μας και βελτίωση των μεριδίων αγοράς.
Η ενίσχυση της παρουσίας μας στη μικρή Λιανική.
Στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθεσίμων πόρων της Εταιρείας.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v