Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στις 15 Ιουνίου η Γ.Σ. της εταιρίας Κτήμα Λαζαρίδη

Τις συμβάσεις πώλησης και παροχής υπηρεσιών με την Amalagos Μονοπροσωπη ΙΚΕ, την αναπλήρωση μέλους του Δ.Σ. και τις αμοιβές των μελών του για το 2015 καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική Γ.Σ. της εταιρίας Κτήμα Κ. Λαζαρίδη στις 15 Ιουνίου.

Στις 15 Ιουνίου η Γ.Σ. της εταιρίας Κτήμα Λαζαρίδη
Η εταιρία Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015 και ώρα 10.00 στα γραφεία της στην Αδριανή Ν. Δράμας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 έως 31/12/2014, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.

- Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 1/1/2014 έως 31/12/2014.

- Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2014 και προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 2015.

- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2014 – 31/12/2014.

- Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01/01/2015 – 31/12/2015.

- Έγκριση αποφάσεως Διοικητικού Συμβουλίου για την αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

- Έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 23α του Ν. 2190/1920 των συμβάσεων πώλησης και παροχή υπηρεσιών με την AMALAGOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.

- Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν α΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση θα συνέλθει την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015 και ώρα 10:00 στον ίδιο χώρο, και η τυχόν β΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση την Τρίτη 7 Ιουλίου 2015 και ώρα 10.00 στον ίδιο χώρο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v