Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τρία Άλφα: Ανακλήθηκε η ΑΜΚ

Την ανάκληση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από τη μη κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή παγίων, ενέκρινε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εριουργία Τρία Άλφα, που πραγματοποιήθηκε στις 29/6.

Τρία Άλφα: Ανακλήθηκε η ΑΜΚ
Την ανάκληση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από τη μη κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή παγίων, ενέκρινε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εριουργία Τρία Άλφα, που πραγματοποιήθηκε στις 29/6.

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, με έγγραφο που έλαβε η εταιρία από το Υπουργείο Ανάπτυξης / Γενική Γραμματεία Εμπορίου την 24.01.2007 δεν εγκρίθηκε η αποφασισθείσα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30.6.2006 η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας ακινήτων της εταιρίας βάσει του Ν. 2065/92 διότι η εν λόγω υπεραξία έχει αντιλογισθεί.

Συνεπώς δεν εμπεριέχεται στις εγκριθείσες και δημοσιευθείσες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2005 και 31.12.2006, οι οποίες έχουν συνταχθεί κατά τα Δ.Π.Χ.Π. καθότι τα πάγια της εταιρίας μετά την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Π. έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσης.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης εξέλεξε ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου τους:

1. Μηνά Εφραίμογλου του Δημητρίου.

2. Δημήτριο Εφραίμογλου του Μηνά.

3. Χριστίνα Εφραίμογλου του Μηνά.

4. Ναταλία Εφραίμογλου του Μηνά.

5. Απόστολο Χριστοφιλάκη του Βασιλείου.

6. Χρήστο Χρυσανθόπουλο του Παναγιώτη.

7. Αλέξανδρο Ζητρίδης του Γρηγορίου.

Η θητεία του ανωτέρου Δ.Σ. εκτείνεται μέχρι την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί το αργότερο μέχρι την 30.6.2012.

Από τα ανωτέρω εκλεγέντα μέλη η Γ.Σ. όρισε τους κ.κ Χρήστο Χρυσανθόπουλο του Παναγιώτη και Αλέξανδρο Ζητρίδη του Γρηγορίου ως ανεξάρτητα μέλη.

Εξάλλου, σε ξεχωριστή της ανακοίνωση, η Τρία Άλφα επισημαίνει οτι μηδενικός παραμένει ο αριθμός των ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρία, καθώς κατά το ορισθέν - σύμφωνα με την από 30.6.2006 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων αυτής και την από 4.7.2006 ανακοίνωση της εταιρείας - διάστημα για την απόκτηση ιδίων μετοχών (από 1/7/2006 μέχρι 30/6/2007), δεν αποκτήθηκαν ίδιες μετοχές.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v