Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Καραμολέγκος: Στις 17/6 η ΓΣ για τη διανομή κερδών

Την διανομή κερδών καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Καραμολέγκος στις 17 Ιουνίου 2015.

Καραμολέγκος: Στις 17/6 η ΓΣ για τη διανομή κερδών
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Καραμολέγκος στις 17 Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στην έδρα της εταιρείας στη Θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων-Εταιρικών και Ενοποιημένων- που αφορούν στην κλειόμενη χρήση 2014 (01.01.2014 - 31.12.2014)

2) Υποβολή προς έγκριση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και της Επεξηγηματικής Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου - που αφορούν στην κλειόμενη χρήση 2014 (01.01.2014 - 31.12.2014)

3) Λήψη απόφασης για την διανομή των κερδών της εταιρικής χρήσης 01.01.2014-31.12.2014 καθώς και του τρόπου και χρόνου διάθεσης αυτών.

4) Απόφαση για απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών -Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2014-31.12.2014.

5) Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την τρέχουσα χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

6) Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς καθώς και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920.

7) Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1-31/12/2014 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1-31/12/2015.

8) Εγκρίσεις συμβάσεων εγγυήσεων, μισθώσεων και δανείων.

9) Ενημέρωση για αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

10) Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v