Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλ. Κρήτης: Γ.Σ. στις 26/6 για επιστροφή κεφαλαίου

Την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων και την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους καλείται να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της Πλαστικά Κρήτης που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουνίου.

Πλ. Κρήτης: Γ.Σ. στις 26/6 για επιστροφή κεφαλαίου
Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, προσκαλούνται οι μέτοχοι της Πλαστικά Κρήτης σε τακτική γενική συνέλευση την Παρασκευή 26 Ιουνίου και ώρα 12.00, στα γραφεία της στην Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου οδός Ρ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.-Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2014 ( 01.01.2014 - 31.12.2014) καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρίας για τις εν λόγω Οικονομικές Καταστάσεις και διάθεση κερδών.

2.-Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2014.

3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

4.-Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού

5. Λήψη απόφασης για την έκδοση κοινών ομολογιακών Δανείων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και καθορισμός των βασικών όρων αυτού.

6.-Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προσφέρουν στην εταιρία υπηρεσίες πέραν των καθηκόντων τους ως Διοικητικών Συμβούλων.

7.-Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

8.-Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v