Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαράγκης: Στις 26 Ιουνίου η ΓΣ για την έκδοση ομολογιακού

Την έκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Βαράγκης στις 26 Ιουνίου 2015.

Βαράγκης: Στις 26 Ιουνίου η ΓΣ για την έκδοση ομολογιακού

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Βαράγκης στις 26 Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ στα γραφεία της Εταιρίας επί της Λεωφ. Κηφισίας 38, Μαρούσι.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε 31.12.2014 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και των ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε 31.12.2014 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων Δ.Σ. για τη χρήση 2014

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014

4. Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 και προέγκριση αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση

5. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους

6. Έκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3α του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 3156/2003 και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας

7. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v