Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AS Company: Από 17/6 η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου

Οι μετοχές της AS Company από την Τετάρτη 10.6.2015 θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία του 0,34 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου 0,04 ευρώ ανά μετοχή.

AS Company: Από 17/6 η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου
Η εταιρία AS Company ανακοινώνει ότι οι μετοχές της από τις 10/6/2015 θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία του 0,34 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,04 ευρώ ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την απόφαση 26 του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Πέμπτη 11/6/2015, για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η Τετάρτη, 17/06/2015 και η καταβολή θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας «Eurobank Ergasias A.E.».

Υπενθυμίζεται ότι η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας στις 8 Μαΐου 2015, μεταξύ άλλων, αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των 1.050.081,60 ευρώ, και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της περί κεφαλαίου. Η μείωση του κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,04 ευρώ, ήτοι από 0,38 ευρώ σε 0,34 ευρώ, με την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, ποσού 0,04 ευρώ ανά μετοχή.

Μετά την ανωτέρω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 8.925.693,60 ευρώ, διαιρούμενο σε 26.252.040 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,34 η καθεμία.

Το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, με την υπ' αριθμ. 53432/18.05.2015 απόφασή του, ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών στην συνεδρίαση της 5 Ιουνίου 2015 ενημερώθηκε για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους ποσού 0,04 ευρώ ανά μετοχή καθώς και για τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v