Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AXON Συμμετοχών: Γενική συνέλευση στις 30 Ιουνίου

Η AXON Συμμετοχών συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της στις 30 Ιουνίου, όπου μεταξύ άλλων θα αποφασιστεί η λήψη μέτρων για τη βελτίωση της κεφαλαιακής της διάρθρωσης.

AXON Συμμετοχών: Γενική συνέλευση στις 30 Ιουνίου
Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «ΑΧΟΝ Συμμετοχών καλούνται οι μέτοχοι της στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση την Τρίτη 30 Ιουνίου 2015 και ώρα 14.00, στα γραφεία της επί της Οδού Ρηλίλλης 16Α, στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Στοιχείων και πληροφοριών χρήσης 2014, ήτοι των Στοιχείων Κατάστασης Οικονομικής θέσης, των Στοιχείων Κατάστασης Συνολικών Εσόδων, των Στοιχείων της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, των στοιχείων κατάστασης μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά από προηγούμενη ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω χρήσης (από 1.1.2014 - 31.12.2014), σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

Θέμα 3ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών και επικύρωση απόφασης Δ.Σ. για την ανάθεση ελέγχου για το α' τρίμηνο 2015.

Θέμα 4ο: Εκλογή μελών επιτροπής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων

Θέμα 5ο:Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου

Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης για την υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 47 Ν. 2190/1920 για την βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρίας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v