Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΓΚΡΙ: Από 25/7 οι νέες μετοχές το ταμπλό

Από τις 25/7/2007 θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση στο ΧΑ των 5.586.250 νέων δωρεάν κοινών ονομαστικών μετοχών της Αλφα Γκρίσιν, που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο.

ΑΓΚΡΙ: Από 25/7 οι νέες μετοχές το ταμπλό
Από τις 25/7/2007 θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση στο ΧΑ των 5.586.250 νέων δωρεάν κοινών ονομαστικών μετοχών της Αλφα Γκρίσιν, που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο.

Υπενθυμίζεται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, που πραγματοποιήθηκε στις 26/06/2007 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 2.290.362,50 ευρώ Ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο.

Η εν λόγω αύξηση θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 5.586.250 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,41 Ευρώ εκάστη, και τη δωρεάν διανομή στους μετόχους της εταιρίας, σε αναλογία μια(1) νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε μια (1) παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή.

Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 4.580.725,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε 11.172.500 μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 0,41Ευρώ.

Την 05/07/2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. Κ2-9839 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στην Συνεδρίαση του στις 12/07/2007 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο των ανωτέρω νέων δωρεάν μετοχών.

Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας, ορίζεται ότι δικαιούχοι στην παραπάνω αύξηση θα είναι οι μέτοχοι - κάτοχοι μετοχών - της εταιρίας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 17/07/2007.

Από την επομένη εργάσιμη 18/07/2007, οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην ως άνω αύξηση. Επίσης, από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v