Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαρβαρέσος: Τη μη διανομή μερίσματος αποφάσισε η ΓΣ

Τη μη διανομή μερίσματος ενέκρινε μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Βαρβαρέσος,

Βαρβαρέσος: Τη μη διανομή μερίσματος αποφάσισε η ΓΣ

Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Βαρβαρέσος, σήμερα Τετάρτη 24.06.2015, στην έδρα της εταιρίας.

Στη Γ.Σ. παρέστησαν 3 Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 81,57% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι 13.364.241 μετοχών επί συνόλου 16.383.428 μετοχών.

Ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 2014 (01.01.2014 – 31.12.2014) και των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Εγκρίθηκαν με ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταμένων). Αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος για την χρήση του 2014, διότι δεν υπάρχουν διανεμητέα κέρδη εκμετάλλευσης.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2014 – 31.12.2014, έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εγκρίθηκαν με ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταμένων).

3. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2014 – 31.12.2014, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Εγκρίθηκαν με ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταμένων).

4. Έγκριση εξόδων κινήσεως κλπ. αμοιβών και δαπανών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εγκρίθηκαν με ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταμένων).

5. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την εταιρική χρήση 2015 και επικύρωση της ανάθεσης του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων Α' τριμήνου 2015 στην εταιρία Ορκωτών – Λογιστών ΣΟΛ Α.Ε. και καθορισμός αμοιβής τους.

Εξελέγη με ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταμένων) ως τακτικός ελεγκτής της εταιρίας για τη χρήση 2015 ο κ. Αθανάσιος Στ. Διαμαντής (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13091) και ως αναπληρωματικός ελεγκτής η κα Ευθυμία Ν. Αλεξανδροπούλου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 15411) από την ελεγκτική εταιρία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.» και επικυρώθηκε η ανάθεση του ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων Α' τριμήνου 2015 από την ίδια εταιρία.

6. Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (Τακτικού και Αναπληρωματικού Ελεγκτού) και επικύρωση της ανάθεσης του φορολογικού ελέγχου για τη χρήση 2015 και καθορισμός αμοιβής τους.

Εξελέγη με ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταμένων) ως Τακτικός Ελεγκτής για το φορολογικό έλεγχο της εταιρίας για τη χρήση 2015 ο κ. Αθανάσιος Στ. Διαμαντής (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13091) και ως αναπληρωματικός ελεγκτής η κα Ευθυμία Ν. Αλεξανδροπούλου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 15411) από την ελεγκτική εταιρία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.»

7. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

Εγκρίθηκαν με ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταμένων).

8. Ορισμός μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κ.Ν. 3693/2008 και έγκριση αμοιβών.

Εκλέχθηκε με ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταμένων) τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή, απαρτιζόμενη από τα μέλη του Δ.Σ. κα Ουρανία Παναγιωταλίδη, κα Νιόβη Αμανατίδου και κ. Παντελή Παλαντζίδη, η οποία (Επιτροπή) θα ασκεί τις προβλεπόμενες από το άρθρο 37 του Κ.Ν. 3693/2008 αρμοδιότητες.

9. Παροχή άδειας κατ΄ άρθρο 23 κ.ν.2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της εταιρίας να μετέχουν στη διοίκηση άλλων εταιριών με συναφές αντικείμενο

Εγκρίθηκε με ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταμένων) η παροχή άδειας στις κ.κ. Αναστασία Βαρβαρέσου, Ιζαμπέλλα Βαρβαρέσου και Σεσίλ Βαρβαρέσου να μετέχουν στη διοίκηση άλλων εταιριών με συναφές αντικείμενο.

10. Τροποποίηση Καταστατικού στο άρθρο 24 με την κεφαλίδα «Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία».

Εγκρίθηκε με ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταμένων) το σχέδιο του άρθρου 24 που κατατέθηκε.

11. Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων έως το τέλος του 2016.

Εγκρίθηκε με ψήφους 13.364.241 (100% των παρισταμένων), εγκρίθηκε η παράταση της ολοκλήρωσης της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων έως το τέλος του 2016.

12. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v