Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μαθιός: Έκτακτη Γ.Σ. στις 7/8 για έκδοση δανείων

Την έκδοση ενός ή περισσότερων δανείων ή και κοινών ομολογιακών δανείων άνευ ορίου, από πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού, καθώς και τη σύναψη συμβάσεων αγοραπωλησίας περιουσιακών στοιχείων καλείται να εγκρίνει η έκτακτη Γ.Σ. της Μαθιός.

Μαθιός: Έκτακτη Γ.Σ. στις 7/8 για έκδοση δανείων
Η εταιρία Μαθιός Πυρίμαχα καλεί τους μετόχους της σε έκτακτη γενική συνέλευση την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2015 και ώρα 11.00, στην έδρα της στον Ρέντη, Επιδαύρου 5, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- Έγκριση παροχής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, για την έκδοση ενός ή περισσοτέρων δανείων, ή και κοινών ομολογιακών δανείων, βάσει οιουδήποτε νόμου, και για οποιοδήποτε ποσό, (άνευ ανωτέρου ορίου) από πιστωτικά ιδρύματα εγκατεστημένα στο εξωτερικό, και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να προχωρήσει στις ανωτέρω ενέργειες (διαπραγμάτευση, υπογραφή, παροχή καλύψεων κ.ο.κ.) κατά την απόλυτο κρίση του,

- Παροχή ειδικής άδειας (έγκρισης) που προβλέπεται στο άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 για τη σύναψη συμβάσεων αγοραπωλησίας περιουσιακών στοιχείων μεταξύ αφενός συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, εταιρειών και αφετέρου μελών του ΔΣ, των προσώπων που ασκούν έλεγχο επί της εταιρίας, των συζύγων και των συγγενών των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων που ελέγχονται από τους ανωτέρω.

- Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται:

- σε Α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση την 18η/8/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ. στον Ρέντη ,Επιδαύρου 5, στην έδρα της εταιρίας, στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της κατά την έναρξη της 14ης/8/2015 (ημερομηνία καταγραφής) ή/ και

- σε Β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση την 28η/8/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 π.μ. στον Ρέντη, Επιδαύρου 5, στην έδρα της εταιρίας, στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της κατά την έναρξη της 24ης/8/2015 (ημερομηνία καταγραφής).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v