Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δομική Κρήτης: Τακτοποίηση οφειλών το επόμενο 6μηνο

Την εκτίμηση ότι εντός του επόμενου εξαμήνου θα προβεί σε τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της εξέφρασε η Δομική Κρήτης, στο πλαίσιο των ενεργειών της για άρση των μετοχών της από την κατηγορία της Επιτήρησης.

Δομική Κρήτης: Τακτοποίηση οφειλών το επόμενο 6μηνο

Η Δομική Κρήτης με αφορμή την ανακοίνωση των μεγεθών εξαμήνου σημειώνει τη βελτίωση της οικονομικής της κατάστασης και εκφράζει την εκτίμηση ότι στο επόμενο εξάμηνο θα μπορέσει να προχωρήσει στην τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της, στο πλαίσιο των ενεργειών της για άρση των μετοχών της από την κατηγορία της Επιτήρησης.

Υπενθυμίζεται ότι κατόπιν της από 04 Απριλίου 2013 απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α οι μετοχές της εταιρίας μεταφέρθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης καθώς στην ετήσια οικονομική έκθεση της 31ης/12/2012 οι ζημίες του ομίλου ήταν μεγαλύτερες από το 30% της καθαρής θέσης της και λόγω ύπαρξης σημαντικών ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η διοίκηση του ομίλου έκτοτε έχει προχωρήσει και έχει υλοποιήσει σειρά από διαρθρωτικές ενέργειες προκειμένου να επιτύχει την άρση των λόγων ένταξης στην κατηγορία επιτήρησης σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.6 του κανονισμού του Χ.Α.: ανάληψη νέων έργων - αύξηση ανεκτέλεστου, βελτίωση ρυθμών εκτέλεσης των έργων και περιορισμό λειτουργικών δαπανών.

Με βάση τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων 2013 και 2014 καθώς και της τρέχουσας περιόδου 1/1/2015-30/06/2015 η οικονομική κατάσταση παρουσίασε βελτίωση σε σύγκριση με την οικονομική χρήση 1/1/2012-31/12/2012 με βάση τα αποτελέσματα της οποίας μεταφέρθηκε η εταιρία στην κατηγορία επιτήρησης.

Όπως σημειώνεται, ο όμιλος παρά τις διακυμάνσεις του κύκλου εργασιών έχει επιτύχει να διατηρήσει σε ικανοποιητικό επίπεδο τα προ φόρων αποτελέσματα στις χρήσεις μετά από αυτήν του 2012.

Ειδικότερα, στην τρέχουσα περίοδο, τα λειτουργικά της κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στον όμιλο σε κέρδη € 0,51 εκατ. και τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν για τον όμιλο σε ζημίες € 0,12 εκατ.

Επιπλέον, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές είναι πλέον σημαντικά μειωμένες σε σχέση με την 31η/12/2014 κατά 44% και βρίσκονται σε πολύ χαμηλό επίπεδο και το σημαντικότερο είναι ότι η διοίκηση του ομίλου έχει επιτύχει να μην υπάρχουν παλαιές χρονίζουσες οφειλές καθώς το μεγαλύτερο τμήμα αυτών αφορά τρέχουσες οφειλές.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου, η αιτία του ανωτέρω προβλήματος έγκειται στο γεγονός ότι οι χρόνοι αποπληρωμής των εκτελεσμένων έργων από το δημόσιο, λόγω τον συχνών και μεγάλων καθυστερήσεων, δημιουργεί προβλήματα ως προς την κατάρτιση αξιόπιστου ταμειακού προγράμματος. Παρ' όλα αυτά όμως σημειώνεται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος μη είσπραξης των απαιτήσεων, λόγω του γεγονότος ότι βασικός πελάτης της εταιρίας/ομίλου είναι το δημόσιο.

Η κάλυψη των ληξιπροθέσμων οφειλών αναμένεται να γίνει:

• με την ενίσχυση των εισπράξεων από τα έργα,
• με την υπαγωγή σε ρύθμιση των οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία καθώς και
• με συμψηφισμό απαιτήσεων από το Δημόσιο, οι οποίες αναμένεται να γίνουν άμεσα.

Η διοίκηση εκτιμά ότι η τακτοποίηση των οφειλών αυτών θα γίνει εντός του επόμενου εξαμήνου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v