Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εβροφάρμα: Κέρδη €615 χιλ. έναντι ζημιών στο 9μηνο

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 3.205 χιλ. και € 2.555 χιλ. για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, έναντι € 2.676 χιλ και € 1.790 χιλ της συγκριτικής περιόδου.

Εβροφάρμα: Κέρδη €615 χιλ. έναντι ζημιών στο 9μηνο

Για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30ης Σεπτεµβρίου 2015, τόσο ο ενοποιηµένος όσο και ο εταιρικός κύκλος εργασιών της Εβροφάρμα αυξήθηκαν σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους.

Πιο συγκεκριµένα ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 22.603 χιλ. έναντι € 19.088 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση 18,41% ενώ ο εταιρικός κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 21.704 χιλ. έναντι € 18.754 χιλ. της προηγούµενης περιόδου παρουσιάζοντας αύξηση 15,73%. Να σηµειωθεί ότι η αύξηση προέρχεται από την αύξηση του όγκου των πωλήσεων καθώς οι µέσες τιµές πώλησης δεν παρουσιάζουν σηµαντικές µεταβολές.

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 3.205 χιλ. και € 2.555 χιλ. για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, έναντι € 2.676 χιλ και € 1.790 χιλ της συγκριτικής περιόδου.

Επίσης, τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των € 1.042 χιλ. παρουσιάζοντας σηµαντική βελτίωση σε σχέση µε τη συγκριτική περίοδο όπου το αντίστοιχο ποσό ήταν € 182 χιλ.

Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε € 685 χιλ. έναντι ζηµιών € -297 χιλ. της συγκριτικής περιόδου.

Το ενοποιηµένο κέρδος µετά φόρων ανήλθε σε € 615 χιλ. € έναντι ζηµίας € -61 χιλ. € της συγκριτικής περιόδου και το εταιρικό σε κέρδη € 392 χιλ. € έναντι -404 χιλ., αντίστοιχα παρουσιάζοντας σηµαντική βελτίωση. Ο Φόρος εισοδήµατος έχει αυξηθεί σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση καθώς ο Όµιλος και τη εταιρεία παρουσιάζουν κερδοφορία και συνεπώς γίνεται συµψηφισµός µε φορολογικές ζηµίες προηγούµενων ετών.

Οι ταµιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε € 1.584 χιλ. και € 1.239 χιλ. για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα (έναντι € 144 χιλ και € 90 χιλ της συγκριτικής περιόδου) οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν κυρίως για τη µείωση δανειακών υποχρεώσεων ύψους € 900 χιλ. και € 838 χιλ. αντίστοιχα αλλά και για επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισµό και σε βιολογικά περιουσιακά στοιχεία.

Σε επίπεδο δραστηριοτήτων , τα ανωτέρω βελτιωµένα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα αντανακλούν τις προσπάθειες του Οµίλου των τελευταίων ετών µε στόχο τη µείωση των λειτουργικών εξόδων, την αναδιοργάνωση του δικτύου πωλήσεων, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την αύξηση των εξαγωγών.

Βασική παράµετρος επίτευξης των ανωτέρω στόχων αποτελεί και η αύξηση του ιδιοπαραγώµενου ανωτέρας ποιότητας ελληνικού αγελαδινού γάλακτος , που δηµιουργεί σηµαντικές συνέργειες και επηρεάζει θετικά την ποιότητα των προϊόντων και κατά επέκταση την αύξηση των πωλήσεων και των εξαγωγών.

Ήδη , η θυγατρική CAMPUS A.E. µε το cluster (ένας µοντέρνος συνεργατισµός) των δώδεκα νεαρών κτηνοτρόφων που δηµιούργησε στο χωριό Μέστη, παράγει 35 τόνους γάλα ηµερησίως και ανέρχεται σχεδόν στο 2,5% της εθνικής παραγωγής νωπού αγελαδινού γάλακτος. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η χώρα µας είναι ελλειµµατική και πραγµατοποιεί µεγάλες εισαγωγές γάλακτος και γαλακτοκοµικών αφού καλύπτει µόνο το 35% των αναγκών της. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v