Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mevaco: Στο 2,86% η συμμετοχή του Δ. Κωστόπουλου

Ο κ. Δημήτριος Κωστόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συνεπεία της εξωχρηματιστηριακής μεταβιβάσεως 138.204 μετοχών, συνολικής αξίας 55.281,60 ευρώ στην οποία προέβη κατήλθε του ορίου του 5% των δικαιωμάτων ψήφου.

Mevaco: Στο 2,86% η συμμετοχή του Δ. Κωστόπουλου
Η Mevaco, ανακολινωσε ότι ο κ. Δημήτριος Κωστόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη στις 03.12.2015, δυνάμει τεσσάρων διαδοχικών εξωχρηματιστηριακών μεταβιβάσεων, σε πώληση 452.555 κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 181.022,00 Ευρώ, αναλυομένων των εν λόγω μεταβιβάσεων ως ακολούθως : 218.550 μετοχές μετά των δικαιωμάτων ψήφου αυτών, συνολικής αξίας 87.420,00 Ευρώ, 138.204 μετοχές μετά των δικαιωμάτων ψήφου αυτών, συνολικής αξίας 55.281,60 Ευρώ, 44.005 μετοχές μετά των δικαιωμάτων ψήφου αυτών, συνολικής αξίας 17.602,00 Ευρώ και 51.796 μετοχές μετά των δικαιωμάτων ψήφου αυτών , συνολικής αξίας 20.718,40 Ευρώ.

2. Σύμφωνα με το ν. 3556/2007, μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε την 4η Δεκεμβρίου 2015, ο κ. Δημήτριος Κωστόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συνεπεία της εξωχρηματιστηριακής μεταβιβάσεως 138.204 μετοχών μετά των δικαιωμάτων ψήφου αυτών, συνολικής αξίας 55.281,60 Ευρώ στην οποία προέβη (κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα) κατήλθε του ορίου του 5% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

3. Μετά από τις ανωτέρω τέσσερις εν συνόλω μεταβιβάσεις ο κ. Δημήτριος Κωστόπουλος κατέχει πλέον 300.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,86% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

Β. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEVACO Α.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία»), ανακοινώνει, σύμφωνα με το ν. 3556/2007 [άρθρο 3 (ιστ), (ββ) και άρθρο 21] και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της με αριθμό 1/434/03.07.2007 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η κα. Βασιλική Κωστοπούλου του Δημητρίου, Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του ν. 3340/2005), προέβη στις 03.12.2015, δυνάμει εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, σε αγορά 218.550 κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 87.420,00 Ευρώ.

Μετά από την ανωτέρω μεταβίβαση η κα. Βασιλική Κωστοπούλου κατέχει 1.560.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 14,86% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v