Τηλέτυπος: Το χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ

Σε περίπτωση που η ΑΜΚ καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Τηλέτυπος θα ανέρχεται συνολικά σε 45.356.850,00 ευρώ και θα διαιρείται σε 151.189.500 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία. Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ.

Τηλέτυπος: Το χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ

Η εταιρεία Τηλέτυπος ανακοίνωσε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26ης Μαϊου 2015 αποφάσισε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 15.118.950,00 ευρώ με την έκδοση 50.396.500 νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία μία (1) νέα κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή για κάθε δύο (2) παλαιές κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε 0,30 ευρώ ανά μετοχή όπως καθορίσθηκε με την από 7.10.2015 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Εταιρίας.

Μετά την ως άνω αύξηση, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται συνολικά σε 45.356.850,00 ευρώ και θα διαιρείται σε 151.189.500 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης, σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη, θα ανέλθουν σε 15.118.950 ευρώ.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού έχουν εγκριθεί με την από αρ. πρωτ. 65970 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης, και Τουρισμού η οποία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 18.06.2015 (ΑΔΑ 7ΞΟΩ465ΦΘΘ-2ΛΥ).

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 11/2/2016. Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.») χωρίς το δικαίωμα προτίμησης στην εν λόγω αύξηση και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 12/2/2016 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία καθώς και όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χ.Α.

Σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26/5/2015 η τιμή διάθεσης των νεοεκδιδόμενων μετοχών δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Χ.Α.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 16/2/2016 έως και την 1/3/2016.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους. Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 25/2/2016.

Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και την Τρίτη 1 Μαρτίου 2016) παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως και άνευ ετέρου.

Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε., είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών χρεογράφων των μετόχων (χρηματιστηριακή εταιρεία ή θεματοφυλακή Τραπέζης), είτε απευθείας στα καταστήματα της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. (για τους μετόχους που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των χειριστών τους). Οι μέτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μέσω των χειριστών τους θα αιτούνται την άσκηση των δικαιωμάτων τους από το χειριστή τους.

Οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης θα τα ασκούν αυτοπροσώπως, προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση δικαιωμάτων της Ε.Χ.Α.Ε. και καταβάλλοντας σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, που θα ανοιχθεί για την παρούσα αύξηση, το αντίτιμο των Νέων Μετοχών, για τις οποίες έχουν δικαίωμα να εγγραφούν ή δεσμεύοντας το ισόποσο σε λογαριασμό που τυχόν τηρούν στην Eurobank Ergasias. Εναλλακτικά οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης μπορούν να τα ασκούν μέσω του εξουσιοδοτημένου χειριστή του λογαριασμού αξιών τους. Για την παραλαβή της βεβαίωσης αυτής θα απευθυνθούν:

(α) στο χειριστή του λογαριασμού αξιών τους (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφύλακα), αν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. και

(β) στην Ε.Χ.Α.Ε. αν οι μετοχές τους βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.

Επισημαίνεται ότι για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, οι κάτοχοί τους θα προσκομίζουν στα καταστήματα της Eurobank Ergasias την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ., καθώς και σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης δικαιωμάτων για άσκηση δικαιώματος προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού αξιών τους (ή από την Ε.Χ.Α.Ε., εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ.). Επισημαίνεται ότι οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώσουν επίσης: α) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι μετοχές τους.

Κλάσματα μετοχών δεν πρόκειται να εκδοθούν.

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ

9.2.2016

Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου

10.2.2016

Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής της Εταιρίας με το δικαίωμα προτίμησης

11.2.2016

Αποκοπή δικαιωμάτων προτίμησης - Προσαρμογή τιμής

12.2.2016

Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στην ΑΜΚ - record date

15.2.2016

Πίστωση από την Ε.Χ.Α.Ε. των δικαιωμάτων προτίμησης στους Λογαριασμούς των δικαιούχων στο ΣΑT

16.2.2016

Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης

25.2.2016

Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης (τελευταία ημέρα)

1.3.2016

Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων  προτίμησης

2.3.2016

Απόφαση Δ.Σ. της Εταιρίας για τη διάθεση τυχόν αδιάθετων νέων μετοχών

2.3.2016

Δημοσίευση Ανακοίνωσης για το ποσοστό κάλυψης της ΑΜΚ που προήλθε από την άσκηση των δικαιωμάτων και για την ύπαρξη τυχόν αδιάθετων μετοχών στο ΗΔΤ, στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε. και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας

7.3.2016

Απόφαση Δ.Σ. της Εταιρίας για την πιστοποίηση της ΑΜΚ

7.3.2016

Ανακοίνωση για το τελικό ποσοστό κάλυψης της ΑΜΚ που προήλθε από την άσκηση των δικαιωμάτων και για την ύπαρξη και τον τρόπο διάθεσης τυχόν αδιάθετων μετοχών

10.3.2016

Έγκριση εισαγωγής των νέων μετοχών από την Ε.Χ.Α.Ε. *

10.3.2016

Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε. για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών

15.3.2016

Έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών*

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v