Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κτήμα Λαζαρίδη: Από 16/2 με νέα ονομαστική αξία στο Χ.Α.

Από την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2016 οι μετοχές της εταιρίας Κτήμα Κ. Λαζαρίδη θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία, 0,36 ευρώ ανά μετοχή, που προέκυψε μετά την ΑΜΚ με αύξηση της ονομαστικής τιμής της μετοχής.

Κτήμα Λαζαρίδη: Από 16/2 με νέα ονομαστική αξία στο Χ.Α.

Η εταιρία Κτήμα Κ. Λαζαρίδη ανακοινώνει ότι από την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2016 οι μετοχές της θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία, 0,36 ευρώ ανά μετοχή, που προέκυψε μετά την αύξηση κεφαλαίου με αύξηση της ονομαστικής τιμής της μετοχής.

Υπενθυμίζεται ότι η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας αποφάσισε στις 20.01.2016 την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσόν των 474.144 ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού του λογαριασμού αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε για την κάλυψη τμήματος της ίδιας συμμετοχής στο επενδυτικό πρόγραμμα που υλοποιείται στα πλαίσια του Ν.3299/2004.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε χωρίς την έκδοση νέων μετοχών, αλλά με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,03 ευρώ, ήτοι από 0,33 σε 0,36 ευρώ.

Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 5.689.728 ευρώ, διαιρούμενο σε 15.804.800 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,36 ευρώ εκάστη.

Το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με την αριθ. Καταχώρησης 545397-28/01/2016 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας. Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή του της 11ης Φεβρουαρίου 2016 ενημερώθηκε για την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2016 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία, 0,36 ευρώ ανά μετοχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v