Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Στα 22,7 εκατ. ευρώ διευρύνθηκαν οι ζημιές το 2015

Σε επίπεδο Ομίλου τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων της χρήσης 2015 ανήλθαν σε ζημιά 14,7 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιάς 5,9 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης 2014. Το ενοποιημένο EBT ανήλθε σε ζημιές €22,7 εκατ. έναντι ζημιών €13,7 εκατ. το 2014.

Νίκας: Στα 22,7 εκατ. ευρώ διευρύνθηκαν οι ζημιές το 2015

Ο Όμιλος εταιρειών Νίκας ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2015.

Αναλυτικά ο Όμιλος:

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στη χρήση 2015 σε €48,93 εκατ. έναντι €55,18 εκατ. το 2014. Η μείωση των πωλήσεων στον Όμιλο οφείλεται στην παύση της εμπορικής δραστηριότητας στην Βουλγαρική αγορά από τον Ιούνιο 2015 και στην πτώση των πωλήσεων στην Ελληνική αγορά, όπως αναλύθηκε ανωτέρω.

Σε επίπεδο Ομίλου, τα μικτά κέρδη του 2015 ανήλθαν σε 12,7 εκατ. ευρώ, έναντι 15,2 εκατ. ευρώ το 2014. Tο μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 26,0% κατά το 2015 έναντι 25,7% της χρήσης του 2014, σημειώνοντας οριακή βελτίωση.

Σε επίπεδο Ομίλου τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων της χρήσης 2015 ανήλθαν σε ζημιά 14,7 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιάς 5,9 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης 2014. Η αύξηση της ζημιάς έρχεται κυρίως ως αποτέλεσμα της πρόβλεψης απομείωσης περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα ευρώ 14,3 εκατ. Αν εξαιρέσουμε την ως άνω έκτακτη επιβάρυνση, τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώνονται για τον Όμιλο σε ζημιές 335 χιλ. ευρώ, ενώ τα αντίστοιχα Αποτελέσματα του 2014 ανέρχονταν σε ζημίες 2,8 εκατ. ευρώ, άρα σημειώθηκε βελτίωση κατά 3,1 εκατ. ευρώ.

Το ενοποιημένο EBT ανήλθε σε ζημιές €22,7 εκατ. έναντι ζημιών €13,7 εκατ. το 2014.

Μητρική Εταιρεία:

Ο κύκλος εργασιών της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ το 2015 ανήλθε σε €45,42 εκατ. έναντι €49,89 εκατ. πέρυσι, σημειώνοντας μείωση κατά 9%. Η μείωση οφείλεται αφενός στις γενικότερες συνθήκες της αγοράς και στην επιβολή πρόσθετων μέτρων στην Ελληνική Οικονομία που είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και τη δυνατότητά τους να χρηματοδοτήσουν την κατανάλωση και αφετέρου στις στρατηγικές επιλογές διακοπής συνεργασιών με στόχο τον περιορισμό του πιστωτικού κίνδυνου και επικέντρωσης σε προϊόντα υψηλότερης κερδοφορίας.

Παρ' όλες τις αντιξοότητες στην Ελληνική αγορά, η Εταιρεία κατάφερε να διατηρήσει το μερίδιό της στα επίπεδα του προηγούμενου έτους, ήτοι στο 11,6% σε όγκους και στο 13,6% σε αξία. (NIELSEN YTD Δεκέμβριος 2015).

Τα μεικτά κέρδη της Εταιρείας κατά τη χρήση του 2015 ανήλθαν στο ποσό των 11,8 εκατ. ευρώ, έναντι 13,3 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε στο 26,0% κατά τη χρήση του 2015 έναντι 26,7% της προηγούμενης χρήσης.

Παρά τη σημαντική αύξηση που παρατηρείται στην τιμή της γαλοπούλας στη διεθνή και εγχώρια αγορά, η Εταιρεία κατάφερε να συγκρατήσει σχετικά το ποσοστό μικτού κέρδους, γεγονός που οφείλεται κυρίως στον εξορθολογισμό του μίγματος πωλήσεων με επικέντρωση σε κερδοφόρους κωδικούς και πιο επικερδή κανάλια διανομής.

Σε επίπεδο Εταιρείας τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων της χρήσης 2015 ανήλθαν σε ζημιά 10,6 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιάς 14,0 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης 2014. Παρά την μείωση των πωλήσεων και του μεικτού κέρδους που σημειώθηκε το 2015 υπήρχε μείωση της ζημιάς που οφείλεται κυρίως στο ότι η Εταιρεία το 2015 παρουσίασε μεγάλη μείωση στα έξοδα διάθεσης και διοίκησης καθώς επίσης και στο ότι οι έκτακτες δαπάνες ήταν μικρότερες από το 2014.

Αν εξαιρέσουμε τις έκτακτες δαπάνες, τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώνονται για την Εταιρεία σε κέρδος ευρώ 153 χιλ. και το αντίστοιχο του 2014 ήταν ζημιά ευρώ 2,9 εκατ., ήτοι, βελτίωση κατά ευρώ 3 εκατ. περίπου.

Σημαντική βελτίωση σημείωσαν και τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT), που ανήλθαν για το 2015 σε ζημιές €18,2 εκατ. έναντι ζημιών €24,4 εκατ. το 2014.

Η στρατηγική της Εταιρείας Π.Γ.ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ παραμένει σταθερή και στοχεύει:

*Στη συνεχή βελτίωση των προϊόντων με έμφαση στην καινοτομία και την ποιότητα, προσφέροντας στον καταναλωτή *προϊόντα υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες
*Στην περαιτέρω ενδυνάμωση της σχέσης εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές μας και βελτίωση των μεριδίων αγοράς
*Στην ενίσχυση της παρουσίας μας στη μικρή Λιανική
*Στην απλοποίηση των δομών με στόχο την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της Εταιρείας
*Στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθεσίμων πόρων της Εταιρείας

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v