Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μπουτάρης: Περιορισμός ζημιών και θετικό EBITDA το 2015

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου υποχώρησε κατά 3% στα 12,59 εκατ. ευρώ, ωστόσο τα EBITDA επέστρεψαν σε θετικό πρόσημο και ανήλθαν σε 456 χιλ. ευρώ, ενώ οι ζημίες προ φόρων περιορίστηκαν σε 839 χιλ. ευρώ από 1,96 εκατ. το 2014.

Μπουτάρης: Περιορισμός ζημιών και θετικό EBITDA το 2015
Θετικό EBITDA μετά από 6 χρόνια και περιορισμό ζημιών εμφάνισε το 2015 ο όμιλος Μπουτάρη, παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών του κατά 3% έναντι του 2014.

Συγκεκριμένα, ο καθαρός ενοποιημένος κύκλος εργασιών το 2015 παρουσίασε μικρή μείωση κατά 3% σε σχέση με την χρήση 2014 και διαμορφώθηκε στα 12,59 εκατ. ευρώ έναντι 12, 98 εκατ. την προηγούμενη χρήση.

Το ενοποιημένο μικτό περιθώριο κέρδους (των μη βιολογικών στοιχείων) αυξήθηκε κατά 1,52% την χρήση 2015 και ανήλθε στο ποσό των 4,7 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 37,52% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 4,6 εκατ. και ποσοστού 35,92% της προηγούμενης χρονιάς.

Τα οργανικά έξοδα (διάθεσης και διοίκησης) αυξήθηκαν οριακά το 2015 κατά 91 χιλ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 5.761 χιλ. ευρώ έναντι 5.670 χιλ. το 2014.

Το χρηματοοικονομικό κόστος το 2015 μειώθηκε σημαντικά στη χρήση κατά 458 χιλ. ευρώ από 1.629 χιλ. ευρώ το 2014 σε 1.171 χιλ., λόγω κυρίως της σημαντικής μείωσης των επιτοκίων στις δανειακές συμβάσεις της εταιρίας μετά τις ανανεώσεις που συμφωνήθηκαν.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω θετικών μεταβολών στους βασικούς οικονομικούς δείκτες, το ενοποιημένο λειτουργικό αποτέλεσμα της χρήσης (κέρδη προ φόρων) βελτιώθηκε σημαντικά την τρέχουσα χρήση κατά 1.119 χιλ. ευρώ, περιορίζοντας τις ζημίες από 1.958 χιλ. ευρώ το 2014 σε ζημία 839 χιλ. ευρώ το 2015.

Η εταιρία για τρίτη συνεχή χρήση βελτιώνει σημαντικά τις ζημίες επιτυγχάνοντας μετά από 6 έτη θετικό ΕΒΙDTA 456 χιλ. ευρώ, το οποίο διαμορφώνεται σε 956 χιλ. ευρώ, λαμβανομένων υπόψη των τόκων που καταλογίστηκαν στο παραγωγικό κόστος.

Προοπτικές και στόχοι του 2016

Σύμφωνα με την εταιρία, κατά πρώτο τρίμηνο του 2016 οι διαφαινόμενες δυσμενείς εξελίξεις κυρίως λόγω του προσφυγικού, της καθυστέρησης στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης αλλά και οι απρόβλεπτες εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον, επανέφεραν σε ένα σημαντικό βαθμό την αβεβαιότητα και τις ανησυχίες της αγοράς και ανέδειξαν εκ νέου τα προβλήματα ρευστότητας και έλλειψης χρηματοδοτικής πολιτικής για τις επιχειρήσεις. Η εσωτερική ζήτηση παραμένει σε στασιμότητα με δεδομένο τις επιφυλάξεις των καταναλωτών από την αναμενόμενη διαμόρφωση των φορολογικών και ασφαλιστικών μεταρρυθμίσεων οι οποίες δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί.

Ωστόσο, σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση των κυβερνητικών δράσεων και η θετική αξιολόγηση αναμένεται να αλλάξει επί το θετικότερο το γενικό οικονομικό κλίμα και ιδιαίτερα να τονώσει το αίσθημα εμπιστοσύνης στην αγορά, να συμβάλει στην αποκατάσταση της κανονικότητας του τραπεζικού συστήματος (ELA, ΕΚΤ, μέτρα χαλάρωσης κ.λπ.), να δημιουργήσει θετικές προοπτικές στην χρηματοδότηση της οικονομίας και στην ενδυνάμωση της ανάπτυξης.

Με βάση τις εξελίξεις αυτές αναμένεται αντιστροφή σε θετικό ρυθμό του Α.Ε.Π. το δεύτερο εξάμηνο, ενώ αναμένονται θετικές εξελίξεις στην περαιτέρω μείωση της ανεργίας, στην αύξηση του τουριστικού προϊόντος και στην αύξηση των εξαγωγών. Στις παραπάνω αναμενόμενες θετικές εξελίξεις σημειώνεται ότι παραμένουν οι κίνδυνοι τόσο σε επίπεδο ελληνικών θεμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη όπως το προσφυγικό και η επιτυχής ολοκλήρωση της αξιολόγησης όσο και οι κίνδυνοι σε διεθνές επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρία εκτιμά ότι η αναμενόμενη για τέταρτη συνεχή χρονιά αύξηση του εξωτερικού τουρισμού, η βελτίωση του οικονομικού και επενδυτικού κλίματος, η αναμενόμενη βελτίωση της ρευστότητας στην αγορά, και η συνέχιση της αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης, θα αποτελέσουν τους παράγοντες που θα επηρεάσουν τόσο τη συνολική ζήτηση, όσο και την ζήτηση στον κλάδο του κρασιού.

Οι στόχοι της εταιρίας για το 2016 εστιάζονται κυρίως στην ανάπτυξη των εξαγωγών αλλά και στην αξιοποίηση της συνεχούς βελτιούμενης θέσης της στην εγχώρια αγορά, αξιοποιώντας τόσο τη δυναμική της στην τουριστική αγορά, όσο και στην βελτίωση του δικτύου της στις αστικές περιοχές.

Ενέργειες για άρση επιτήρησης

Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2015 - 31/12/2015 της εταιρίας και κατ' εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4. του κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιείται προς το επενδυτικό κοινό ότι το σύνολο των μετοχών της εταιρίας παραμένει στην κατηγορία «Επιτήρησης» όπου μεταφέρθηκε στις 6/9/2011 με την από 5/9/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α.

Ο λόγος για την ένταξη στην κατηγορία «Επιτήρησης» ήταν ότι σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/2010 διαπιστώθηκε ότι οι ζημίες κατά τη χρήση διαμορφώθηκαν σε επίπεδο μεγαλύτερο από 30% της καθαρής θέσης και δεν έχουν ακόμα γίνει ενέργειες για τη βελτίωση αυτής μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, λόγω της γενικότερης οικονομικής συγκυρίας.

Σύμφωνα με την εταιρία, το 2015 χαρακτηρίζεται ως μια χρονιά με ιδιαίτερα σημαντικά γεγονότα τα οποία επηρέασαν καταλυτικά το κοινωνικό, το πολιτικό και το οικονομικό περιβάλλον της χώρας μας. Μετά από μια βραχύβια ανάκαμψη το 2014, η ελληνική οικονομία σε κλίμα πολιτικής αβεβαιότητας επέστρεψε σε ύφεση. Κύρια χαρακτηριστικά ήταν οι τρείς εκλογικές αναμετρήσεις, το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις με τους ετέρους έως τα πρώτο εξάμηνο, η προσφυγική κρίση και η μείωση της ζήτησης στην εσωτερική αγορά.

Η επιβολή της τραπεζικής αργίας στα τέλη Ιουνίου, οι περιορισμοί στην κίνηση των κεφαλαίων (capital controls) οι οποίοι βρίσκονται ακόμα σε ισχύ, σε συνδυασμό με την πολιτική αβεβαιότητα επηρέασαν αρνητικά την εσωτερική κατανάλωση και περιόρισαν σημαντικά την ρευστότητα στην οικονομία. Η επίτευξη συμφωνίας της κυβέρνησης με τους δανειστές τον Ιούλιο απέτρεψε τον κίνδυνο οικονομικής αποσταθεροποίησης της χώρας και με την υπογραφή του νέου χρηματοδοτικού προγράμματος τέθηκαν εκ νέου οι βάσεις για τη νέα προσπάθεια σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας.

Η βελτίωση του κλίματος, μετά την συμφωνία του νέου προγράμματος, συγκράτησε τον αρνητικό ρυθμό εξέλιξης στους περισσότερους οικονομικούς δείκτες και περιόρισε την ύφεση στο -0,7% του ΑΕΠ, σημαντικά ηπιότερη από τις αρχικές προβλέψεις.

Ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού, και το 2015 συνεχίστηκε η δυναμική πορεία των δύο προηγουμένων ετών με αύξηση των αφίξεων κατά 7,1% ενώ και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 7,7% (έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας).

Η επιτυχής ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, η οποία ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο 2015, αποτέλεσε σημαντικό και ιδιαίτερα κρίσιμο γεγονός στη σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, παραμένει ωστόσο κρίσιμο θέμα η αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η επίλυση του οποίου θα συμβάλει στην ομαλοποίηση της ρευστότητας στην αγορά, την αποκατάσταση κλίματος εμπιστοσύνης και προσέλκυσης επενδύσεων.

Η συνολική εγχώρια κατανάλωση εμφιαλωμένου κρασιού κινήθηκε πτωτικά, παρά τη θετική επίδραση του τουρισμού με την κατανάλωση του χύμα κρασιού να διατηρείται ακόμα σε υψηλά επίπεδα, αποτελώντας το μεγαλύτερο ανταγωνιστή του εμφιαλωμένου κρασιού.

Στο περιβάλλον αυτό, ωστόσο, η εταιρία κατάφερε να βελτιώσει τους βασικούς οικονομικούς δείκτες της επιχειρησιακής της λειτουργίας, θέτοντας τις βάσεις για ουσιαστική ανάκαμψη το 2016.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v