Ευρωσύμβουλοι: Στις 30/5 η αποκοπή του δικαιώματος

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 2.6.2016 μέχρι την 16.6.2016.

Ευρωσύμβουλοι: Στις 30/5 η αποκοπή του δικαιώματος
Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Ευρωσύμβουλοι» ανακοίνωσε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της 22.6.2015 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 397.995,00€ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 663.325 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών (εφεξής «οι νέες μετοχές»), με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ονομαστικής αξίας 0,60€ εκάστη, στην τιμή διάθεσης του 1,10€ εκάστη (εφεξής η «τιμή διάθεσης») και με αναλογία έκδοσης 1 νέας μετοχής για κάθε 12 παλιές.

Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης & της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, συνολικού ύψους 331.662,50€ θα αχθεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται σε 5.173.935,00€ διαιρούμενο σε 8.623.225 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας  0,60€ εκάστης. Σε περίπτωση που η αύξηση καλυφθεί πλήρως, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα της έκδοσης αναμένεται να ανέλθουν μέχρι του ποσού των 729.657,50€.

Την 30.6.2015 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.Μ.Η. η υπ' αριθμ. 70340/30.6.2015 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 30.5.2016. Από την ίδια ημερομηνία (εφεξής η «Ημερομηνία Αποκοπής»), οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω αύξηση και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την υπ' αριθμό 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., όπως ισχύει.

Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 31.5.2016 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία.

Σύμφωνα με την απόφαση της από 22.6.2015 Τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της εταιρίας, η τιμή διάθεσης των νεοεκδιδόμενων μετοχών δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού του Χ.Α.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 2.6.2016 μέχρι την 16.6.2016.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησης τους.

Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τρείς (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 13.6.2016.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v