Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κτήμα Λαζαρίδη: Δεν θα διανείμει μέρισμα για το 2015

Τη μη διανομή μερίσματος και τις αμοιβές του διοικητικού συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση ανέκρινε, μεταξύ άλλων, η σημερινή τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας Κτήμα Κ. Λαζαρίδη.

Κτήμα Λαζαρίδη: Δεν θα διανείμει μέρισμα για το 2015

Η εταιρία Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της στην οποία συμμετείχαν τέσσερις μέτοχοι εκπροσωπώντας το 84,45% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (13.346.878 επί συνόλου 15.804.800 μετοχών). 

Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα, αποφάσισε ομόφωνα:

1. Την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2015, μετά από ακρόαση και έγκριση των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

2. Την μη διανομή μερίσματος χρήσεως 2015.

3. Την έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση του 2015 και την προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 2016 (01/01/2016-31/12/2016). Επίσης η Γ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τη μη καταβολή αμοιβών από κέρδη στα μέλη του Δ.Σ.

4. Την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2015.

5. Την εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από την εταιρεία ΣΟΛ. Α.Ε. για τους ελέγχους της χρήσης 2016. Ως τακτικός ελεγκτής ορίστηκε ο κ. Aγγελική Γράτσια Δρομπάκη και Αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Φαίδων Τζώρας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v