Ευρωσύμβουλοι: Καλύφθηκε πλήρως η αύξηση κεφαλαίου

Ποσοστό 36,88% των αδιάθετων μετοχών από την ΑΜΚ της Ευρωσύμβουλοι δόθηκαν προς ικανοποίηση των προεγγραφών από 12 μετόχους για επιπλέον μετοχές. Οι υπόλοιπες (7,68% της ΑΜΚ) δόθηκαν σε υφιστάμενο μέτοχο που κάλυψε τη διαφορά.

Ευρωσύμβουλοι: Καλύφθηκε πλήρως η αύξηση κεφαλαίου
Η Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. σε συνέχεια της από 17.6.2016 ανακοινώσεως της γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους ότι η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22.6.2015 και πραγματοποιήθηκε από τις 2.6.2016 έως και τις 16.6.2016, καλύφθηκε πλήρως, σε ποσοστό 100%, με την καταβολή μετρητών.

Αναλυτικότερα, η ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καταρχήν καλύφθηκε από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης 63 μετόχων, κατά ποσοστό 55,436% με την καταβολή συνολικού ποσού 404.495,30 Ευρώ, που αντιστοιχεί σε 367.723 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές (ονομαστικής αξίας 0,60€ εκάστης σε τιμή διάθεσης 1,10€ εκάστη), ενώ ποσοστό 44,564% (από τις συνολικά 663.325 νέες μετοχές που αποφασίσθηκε ότι θα εκδοθούν), ήτοι 295.602 μετοχές έμειναν αδιάθετες.

Με την από 17.6.2016 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας από τις ως άνω 295.602 αδιάθετες μετοχές, οι 244.652 (ήτοι ποσοστό 36,883% της αύξησης, που αντιστοιχεί σε ποσό 269.117,20€), διατέθηκαν προς ικανοποίηση των προεγγραφών οι οποίες έγιναν από 12 μετόχους για επιπλέον μετοχές (πέραν αυτών που δικαιούνταν από το ασκηθέν δικαίωμα προτίμησης). Ως εκ τούτου από εγγραφές και από προεγγραφές, καλύφθηκε (με την κατάθεση του αναλογούντος συνολικού ποσού 673.612,50€ στον ειδικό λογαριασμό της αύξησης) ποσοστό 92,319% της αύξησης.

Οι υπόλοιπες 50.950 αδιάθετες μετοχές (ήτοι ποσοστό 7,681% της αύξησης, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσό 56.045€) διατέθηκαν από το Δ.Σ. σύμφωνα με την εξουσιοδότηση την οποία έλαβε από την Τακτική Γ.Σ. της 22.6.2015, σε υφιστάμενο μέτοχο, ο οποίος κατέβαλε στον ειδικό λογαριασμό της αύξησης, το συνολικό ποσό των 56.045€ για να καλύψει όλες τις υπόλοιπες 50.950 μετοχές οι οποίες του διατέθηκαν.

Κατόπιν τούτων το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται σε 100% και το συνολικό ποσό της αύξησης του μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται σε 397.995,00€ (663.325 νέες μετοχές επί 0,60€ ονομαστική αξία κάθε μετοχής). Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης κάθε μετοχής (1,10€) & της ονομαστικής αξίας (0,60€) κάθε μετοχής, συνολικού ύψους 331.662,50€ θα αχθεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα της έκδοσης ανήλθαν σε 729.657,50€.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα αυξηθεί κατά 397.995,00€ με την έκδοση 663.325 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του ευρώ (0,60€) έκαστη. Οι νέες μετοχές, που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιών στο ΣΑΤ, που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.

Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v