Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαστικά Κρήτης: Για τις 22/7 αναβλήθηκε η Γ.Σ.

Την αναβολή της συζήτησης για τέσσερα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μεταξύ των οποίων και η επιστροφή κεφαλαίου, αποφάσισε η τακτική Γ.Σ. των Πλαστικών Κρήτης. Στις 22 Ιουνίου η νέα γενική συνέλευση.

Πλαστικά Κρήτης: Για τις 22/7 αναβλήθηκε η Γ.Σ.
Η εταιρία Πλαστικά Κρήτης ενημερώνει ότι την 24η Ιουνίου 2016 και ώρα 13.00 στα γραφεία της στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, έλαβε χώρα η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της, σύμφωνα με την από 16/5/2016 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Στη συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους 32 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 37.685.307 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 41.068.800 μετοχών, ήτοι ποσοστό 91,761% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και εκλέχθηκε το οριστικό Προεδρείο, υποβλήθηκε από παριστάμενους μετόχους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 2190/1920 και 9 παρ. 4 του καταστατικού, αίτημα αναβολής, για την 22α Ιουλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, της συζήτησης και λήψης απόφασης επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο -Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2015 (01.01.2015 - 31.12.2015) καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρίας για τις εν λόγω Οικονομικές Καταστάσεις και διάθεση κερδών.

Θέμα 2ο -Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2015.

Θέμα 3ο -Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Θέμα 4ο - Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προσφέρουν στην Εταιρία υπηρεσίες πέραν των καθηκόντων τους ως Διοικητικών Συμβούλων.

Ο πρόεδρος της Συνέλευσης, σύμφωνα με την εκ του νόμου και του καταστατικού δικαιοδοσία και υποχρέωσή του αποδέχθηκε την αίτηση και ανέβαλλε τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παραπάνω θεμάτων.

Ορίστηκε ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης η Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016 και ώρα 13.00 στα γραφεία της εταιρίας. Κατά την μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση στις 22-07-2016 δικαιούνται με την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28α του Ν. 2190/1920 να συμμετάσχουν και νέοι μέτοχοι.

Θέμα 5ο - Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2016 από το μητρώο ελεγκτών της Α.Ε.Ο.Ε. Σ.Ο.Λ.. Συγκεκριμένα την κ. Αλεξανδροπούλου Ευθυμία του Νικολάου Ορκωτό Λογιστή-Ελεγκτή με Α.Μ. 15411 και επαγγελματική Διεύθυνση Φ. Νέγρη 3 Αθήνα, ως τακτικό Ελεγκτή και τον κ. Θεοδωρόπουλο Παναγιώτη του Γεωργίου, Ορκωτό Λογιστή-Ελεγκτή με Α.Μ. 13221 ως αναπληρωματικό ελεγκτή.

Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρία θα αναλάβει και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της εταιρίας για τη χρήση 2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65A του ν. 4174/2013. Η αμοιβή παραμένει η ίδια με το 2015.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 37.685.307 Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 91,761% Έγκυρα: 37.685.307 Ψηφοφορία επί των εγκύρων: Υπέρ: 37.654.463 Κατά: 30.844 Λευκά/Αποχή : 0.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v