Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κτήμα Λαζαρίδη: Εκκρεμής απαίτηση 137.109 ευρώ από τη Μαρινόπουλος

Οι πρόσφατες εξελίξεις στη Μαρινόπουλος δεν αξιολογούνται ως σημαντικές από την εταιρία και ουδεμία επίπτωση αναμένεται να υπάρξει επί του κύκλου εργασιών και της οικονομικής θέσης της. Η επίπτωση επί των αποτελεσμάτων δεν αναμένεται να είναι σημαντική, δεδομένου του ύψους της οφειλής.

Κτήμα Λαζαρίδη: Εκκρεμής απαίτηση 137.109 ευρώ από τη Μαρινόπουλος
Η εταιρία «Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη Α.Ε.», σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς το οποίο υπεβλήθη σε συνέχεια των πρόσφατων οικονομικών και νομικών εξελίξεων στη «Μαρινόπουλος Α.Ε.» και με σκοπό την αποτελεσματική προστασία των επενδυτών από σχετικές φήμες και ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες και την εύρυθμη λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς, γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

- Η εκκρεμής απαίτηση της εταιρίας από τη Μαρινόπουλος ανέρχεται σήμερα σε 137.109,52 ευρώ, και αναλύεται σε ανοικτό υπόλοιπο ποσού 36.167,52 ευρώ και επιταγές εισπρακτέες ποσού 100.942,00 ευρώ.

- Το ποσοστό επί του κύκλου εργασιών της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν οι πωλήσεις προς την εταιρία Μαρινόπουλος για το έτος 2015 ανήλθε στο 2,28% και για την περίοδο 01.01.16 έως 30.06.16 στο 0,95%.

- Με βάση τα ανωτέρω, οι πρόσφατες οικονομικές και νομικές εξελίξεις στη Μαρινόπουλος δεν αξιολογούνται ως σημαντικές για την εταιρία μας και εκ των εν λόγω εξελίξεων ουδεμία επίπτωση αναμένεται να υπάρξει επί του κύκλου εργασιών και της οικονομικής θέσης της. Η επίπτωση επί των αποτελεσμάτων θα εξαρτηθεί από το σχέδιο εξυγίανσης που τελικά θα εγκριθεί και δεν αναμένεται να είναι σημαντική, δεδομένου του ύψους της οφειλής.

Η εταιρία σημειώνει, τέλος, ότι δεν υφίσταται οποιοδήποτε άλλο ζήτημα ή γεγονός το οποίο να χρήζει ειδικής αναφοράς σχετικά με το ανωτέρω ζήτημα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v