Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Στα 5,5 εκατ. ευρώ οι απαιτήσεις από την Μαρινόπουλος

Το τρέχον συνολικό ύψος των απαιτήσεων της ΚΡΙ ΚΡΙ από την ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. είναι της τάξης των €5.500 χιλ. περίπου, αναφέρει η εταιρεία.

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Στα 5,5 εκατ. ευρώ οι απαιτήσεις από την Μαρινόπουλος

Σε απάντηση της από 29/6/2016 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία υπεβλήθη κατόπιν των πρόσφατων οικονομικών και νομικών εξελίξεων στην εταιρεία «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», η Βιομηχανία Γάλακτος Κρι-Κρι γνωστοποιεί ότι:

α) το τρέχον συνολικό ύψος των απαιτήσεων της εταιρείας από την ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. είναι της τάξης των €5.500 χιλ. περίπου. Εξ αυτού, για ποσό €5.000 χιλ. περίπου, έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής. Προς εξασφάλιση της απαίτησης, έχουν εγγραφεί υπέρ της εταιρείας προσημειώσεις υποθήκης επί 20 ακινήτων της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Τέλος, η εταιρεία έχει σχηματισμένη (με ημερομηνία 31/12/2015) σχετική πρόβλεψη επισφάλειας για ποσό €1.500 χιλ.

β) η συνεργασία της εταιρείας με την ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. έχει υποβαθμιστεί σημαντικά, και έτσι στην περίοδο 1/1-31/5/2016 αντιπροσώπευε το 3,2% του κύκλου εργασιών. Η εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι στο σύνολο της χρήσης 2016, οι πωλήσεις της εταιρείας προς την ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. δεν θα ξεπεράσουν το 1,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών.

γ) Δεδομένου ότι πλέον η συνεργασία της εταιρείας με την ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. είναι υποβαθμισμένη, η πρόσφατη αίτηση της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για υπαγωγή στη διαδικασία εξυγίανσης σύμφωνα με το αρθ.99 του ν.3588/07 δεν αναμένεται να έχει περεταίρω επίπτωση επί του κύκλου εργασιών.

Οι επιπτώσεις επί των αποτελεσμάτων της χρήσης 2016 και επί των ιδίων κεφαλαίων, δεν μπορούν να εκτιμηθούν στην παρούσα φάση, καθώς εξαρτώνται από την εξέλιξη της διαδικασίας εξυγίανσης. Αν προκριθεί το προτεινόμενο επί της αιτήσεως σχέδιο, εκτιμάται ότι η σχηματισμένη πρόβλεψη θα κριθεί επαρκής και δεν θα υπάρξει επίπτωση στα αποτελέσματα της εταιρείας.

δ) Η έκθεση της εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο προερχόμενο από τη συνεργασία με την ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. δεν αναμένεται να επεκταθεί, μιας και οι παραδόσεις προϊόντων έχουν διακοπεί.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v