Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Βιοτέρ

Τι αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της Βιοτέρ που συνεδρίασε την Πέμπτη 30 Ιουνίου.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Βιοτέρ
Η ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. ανακοινώνει ότι οι μέτοχοι της συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Ευτυχίδου αρ. 45 σύμφωνα με την από 27.05.2016 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Στη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν εννέα (9) μέτοχοι και εκπρόσωποι μετόχων που αντιπροσώπευσαν έξι εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια πέντε (6.863.305) ψήφους, ποσοστό 39,04 του συνόλου των 17.579.754 μετοχών της εταιρείας.

Συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1. Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της 31.12.2015 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.

2. Επί του δευτέρου θέματος της ημερησίας διατάξεως και η Συνέλευση απαλλάσσει παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως της χρήσεως 2015.

3. Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως αποφασίζεται, η ανάθεση του τακτικού ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2231/1994, στην ελεγκτική εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.», αρ. μητρώου 156 και προτείνεται ως τακτικός ελεγκτής, ο ορκωτός ελεγκτής κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΜΑΚΗΣ του Δημητρίου, Α.Μ. ΣΟΕΛ 17101 και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο ορκωτός ελεγκτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ του Αναστασίου, Α.Μ. ΣΟΕΛ 14001.

Η αμοιβή των ελεγκτών θα είναι η ελάχιστη που καθορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

4. Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διατάξεως η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενημερώνει ότι, παρόλο που υπήρχε έγκριση για τις αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για παροχή υπηρεσιών κατά την χρήση 2015 ποσού 60.000 €, τελικά δεν έλαβαν αμοιβές. Επίσης, παρέχει προέγκριση για την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για υπηρεσίες που παρέχουν κατά την λειτουργία της εταιρείας έως του ποσού των 60.000 ευρώ συνολικά για την χρήση 2016.

5. Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Γενική Συνέλευση ομόφωνα παρέχει έγκριση σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας για την συμμετοχή τους στην Διοίκηση εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την εταιρεία.

6. Επί του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει και παρέχει την ειδική απαιτούμενη άδεια για τις συμβάσεις ανάθεσης υπεργολαβίας σύμφωνα με το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920 που έχουν ήδη καταρτιστεί και που θα καταρτιστούν στο μέλλον μεταξύ της εταιρείας και της θυγατρικής ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε

7. Επί του έβδομου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Γενική Συνέλευση των μετόχων εκλέγει ομόφωνα με μυστική ψηφοφορία νέο 8μελές Διοικητικό Συμβούλιο με εξαετή θητεία, το οποίο αποτελείται από:

1. Ιωάννης Κωνσταντινόπουλος του Ιωάννη, Πολιτικός Μηχανικός, ΑΔΤ ΑΒ 224120, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

2. Γεώργιος Μαυροσκότης του Ανδρέα, Πολιτικός Μηχανικός, ΑΔΤ ΑΚ 748530, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

3. Μιχαήλ Αδαμαντόπουλος του Κυριάκου, Πολιτικός Μηχανικός, ΑΔΤ ΑΚ 759274, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

4. Αριστοτέλης Τσαγκαρογιάννης του Κωνσταντίνου, Τοπογράφος Μηχανικός, ΑΔΤ ΑΕ 034987, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

5. Γρηγόριος Δέδες του Γεωργίου, Οικονομολόγος, ΑΔΤ ΑΜ 563289, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

6. Αθανάσιος Βάλαρης του Κωνσταντίνου, Απόστρατος Αεροπορίας, ΑΔΤ ΑΗ 027228, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

7. Γεώργιος Λουκίσας του Αριστοτέλη, Έμπορος, ΑΔΤ Χ 643238, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

8. Κωνσταντίνος Χρόνης του Γεωργίου, Επιχειρηματίας, ΑΔΤ ΑΚ 522717, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Μετά την εκλογή η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται ομόφωνα όπως το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία κατά το ως άνω χρονικό διάστημα συνέλθει για την εκλογή του Προεδρείου του, καθορίσει σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού τα ειδικά καθήκοντα και δικαιώματα κάθε ενός από τα μέλη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και το καταστατικό.

8. Τέλος, επί του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος της εταιρείας δίνει προς την Γενική Συνέλευση πληροφορίες και διευκρινίσεις για τις εργασίες και την πορεία της εταιρείας.

Όλες οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκαν ομόφωνα με πλειοψηφία 39,04% του μετοχικού κεφαλαίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v