Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MIG: Αύξηση μετοχικού κατά €37.548,60 μετά από μετατροπή ομολογιών

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 281.853.224,40 ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε 939.510.748 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,30 ευρώ.

MIG: Αύξηση μετοχικού κατά €37.548,60 μετά από μετατροπή ομολογιών

Η MIG ανακοίνωσε ότι μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των 37.548,60 ευρώ με την έκδοση 125.162 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, συνεπεία μετατροπής 67.588 ομολογιών της 1ης σειράς του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της εταιρίας με ημερομηνία έκδοσης 29.7.2013 και 13.6.2014 (εφεξής «το ΜΟΔ») σε μετοχές της Εταιρίας, κατά την 11η Ημερομηνία Μετατροπής (29.4.2016), με τιμή μετατροπής ανά μετοχή €0,54, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στους όρους του ΜΟΔ και στις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 281.853.224,40 ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε 939.510.748 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,30 ευρώ.

Σε συνέχεια της μετατροπής σε μετοχές των ανωτέρω ομολογιών, οι εναπομείνασες ομολογίες του ΜΟΔ ανέρχονται σε 375.247.019, ήτοι 163.009.139 ομολογίες της 1ης σειράς και 212.237.880 ομολογίες της 2ης σειράς.

Η ανωτέρω αύξηση, που δεν αποτελεί άμεση τροποποίηση του καταστατικού, διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας την 26.5.2016, και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 64318/16.6.2016 ανακοίνωση. Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών στη συνεδρίασή της της 30.6.2016 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ανωτέρω νέων μετοχών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v