Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AS Company: Στις 400.000 ευρώ οι συνολικές οφειλές από τη Μαρινόπουλος

Η Εταιρία έχει ήδη σχηματίσει πρόβλεψη για τον Μαρινόπουλο Α.Ε. με 31/12/2015 στις Οικονομικές Καταστάσεις που δημοσίευσε για τη χρήση, ύψους 359.114,66 ευρώ.

AS Company: Στις 400.000 ευρώ οι συνολικές οφειλές από τη Μαρινόπουλος

H εταιρεία "AS Company AE", μετά τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την εταιρία «Μαρινόπουλος ΑΕ» και τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

α) Η συνολική οφειλή της «Μαρινόπουλος Α.Ε.» προς την Εταιρία ανέρχεται κατά κεφάλαιο σήμερα σε τετρακόσιες χιλιάδες (400.000,00) ευρώ. Η οφειλή αυτή έχει αναγνωριστεί από την οφειλέτιδα εγγράφως. Με το ίδιο έγγραφο είχε συμφωνηθεί η εξόφληση της οφειλής μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

β) Ο κύκλος εργασιών που αφορά στη «Μαρινόπουλος Α.Ε.» το 2015 ανήλθε σε 683.103,82 ευρώ και αντιπροσώπευε ποσοστό 3.19% του κύκλου εργασιών της Εταιρίας για το ίδιο έτος. Το έτος 2016 δεν έχουν πραγματοποιηθεί πωλήσεις προς τη «Μαρινόπουλος ΑΕ» ή άλλες συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις.

γ) Για όλο το ως άνω οφειλόμενο ποσό, η Εταιρία κατέχει επιταγές έκδοσης της «Μαρινόπουλος Α.Ε.» και μέχρι σήμερα έχει προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων της. Περαιτέρω, θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς όλες τις εξελίξεις και θα προβεί σε κάθε αναγκαία περαιτέρω ενέργεια προς την κατεύθυνση της μη απώλειας οποιουδήποτε δικαιώματός της.

δ) Η Εταιρία έχει ήδη σχηματίσει πρόβλεψη για τον Μαρινόπουλο Α.Ε. με 31/12/2015 στις Οικονομικές Καταστάσεις που δημοσίευσε για τη χρήση, ύψους 359.114,66 ευρώ.

ε) Ενόψει των ανωτέρω, σε συνδυασμό προς την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση της Εταιρίας, εκτιμάται ότι η οποιαδήποτε ενδεχόμενη δυσμενής εξέλιξη, όσον αφορά στην περαιτέρω πορεία της «Μαρινόπουλος ΑΕ» και των δικαστικών διαδικασιών που εκκρεμούν, θα έχει μικρή επίδραση στην πορεία της Εταιρίας και στα οικονομικά της μεγέθη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v