Μαθιός: «Πράσινο φως» από τη ΓΣ για εγγύηση σε συνδεδεμένη εταιρία

Την παροχή εταιρικής εγγύησης υπέρ της MATHIOS AD, ύψους 130.000 ευρώ, ενέκρινε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εισηγμένης.

Μαθιός: «Πράσινο φως» από τη ΓΣ για εγγύηση σε συνδεδεμένη εταιρία
Η Εταιρεία Μαθιός Πυρίμαχα ΑΕ ενημέρωσε ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 25ης Αυγούστου 2016 παρευρέθησαν είτε αυτοπροσώπως είτε δια εξουσιοδοτήσεως μέτοχοι με συνολικό αριθμό μετοχών 7.376.964, κατέχοντες συνολικά το 75,13 % του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Κατόπιν διαπιστώσεως της απαρτίας, η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε ομόφωνα αποφάσεις εγκρίνοντας άπαντα τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1o :

Παροχή εταιρικής εγγύησης κατ' άρθρο 23α του ΚΝ 2190/1920, υπέρ της συνδεδεμένης εταιρείας MATHIOS AD στο πλαίσιο συμβάσεων χρηματοδότησης της τελευταίας, και ορισμός εκπροσώπων της εταιρείας για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση παμψηφεί ενέκρινε την έγκριση της παροχής εταιρικής εγγύησης υπέρ της MATHIOS AD, ύψους 130.000 ευρώ, και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να ορίσει εκπροσώπους για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

Θέμα 2ο :

Λοιπά θέματα και Ανακοινώσεις.

Επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις προς τους κ.κ. Μετόχους.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v