Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στις 23 Σεπτεμβρίου η Γενική Συνέλευση της Ελβιεμέκ

Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η Α' Επαναληπτική ΓΣ θα γίνει στις 3 Οκτωβρίου.

Στις 23 Σεπτεμβρίου η Γενική Συνέλευση της Ελβιεμέκ

Οι μέτοχοι της ΕΛΒΙΕΜΕΚ καλούνται σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 23 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 στην έδρα της εταιρείας, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ 1 & Πειραιώς 209, Ταύρος, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2015-31.12.2015, μετά του πιστοποιητικού ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή και της έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2015.

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής αυτών - έγκριση αμοιβής των Ελεγκτών για την κλεισθείσα χρήση.

4. Λήψη απόφασης για ανανέωση της σύμβασης του Διευθύνοντος Συμβούλου και των όρων αυτής, προέγκριση καταβλητέας αμοιβής αυτού – έγκριση καταβληθέντων ποσών αμοιβής για την περίοδο 01.01.2015 – 31.12.2015.

5. Διάφορες άλλες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της σύγκλησης της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 3 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00', στον ίδιο ως άνω τόπο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης χωρίς δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης.

Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της σύγκλησης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 14 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00' στον ίδιο ως άνω τόπο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης χωρίς δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v