Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΤΟΝ: Αύξηση κερδών 15,12% στο εξάμηνο

Κύκλο εργασιών αυξημένο κατά 11,44% στα 58,87 εκατ. ευρώ και κέρδη μετά από φόρους 2,40 εκατ. ευρώ ενισχυμένα κατά 15,12% εμφάνισε στο πρώτο μισό της χρήση 2016 ο όμιλος ΕΛΤΟΝ.

ΕΛΤΟΝ: Αύξηση κερδών 15,12% στο εξάμηνο

Βελτίωση οικονομικών αποτελεσμάτων εμφάνισε τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και μητρικής εταιρίας η Έλτον στο α΄ εξαμηνο του 2016.

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο πρώτο εξάμηνο του 2016 ανήλθε σε 58,87 εκατ. ευρώ από 52,82 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο 2015, σημειώνοντας αύξηση κατά 11,44%. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρίας ανήλθε σε 39,87 εκατ. ευρώ από 37,53 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αυξημένος κατά 6,24%.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 9,57 εκατ. ευρώ έναντι 8,24 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016, αυξημένα κατά 16,14%, ενώ τα μικτά κέρδη της μητρικής ανήλθαν σε 6,51 εκατ. ευρώ έναντι 5,78 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2015, αυξημένα κατά 12,57%. Το μικτό περιθώριο κέρδους του Ομίλου βρίσκεται στο 16,25% (έναντι 15,59%του πρώτου εξαμήνου του 2015) και της εταιρίας στο 16,32% (έναντι 15,40% του πρώτου εξαμήνου του 2015).

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) έφτασαν τα 4,26 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 18,24% έναντι των 3,60 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2015. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν αυξηθεί και βρίσκονται στο 7,23% από 6,82% της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Αύξηση κατά 19,99% παρουσίασαν τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) της μητρικής εταιρίας που διαμορφώθηκαν στο πρώτο εξάμηνο του 2016 σε 2,95 εκατ. ευρώ έναντι 2,46 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2015. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν αυξηθεί και βρίσκονται στο 7,40% από 6,55% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) του Ομίλου Ελτον ανήλθαν σε 3,83 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 20,92% έναντι των 3,17 εκατ. ευρώ του πρώτου εξάμηνου 2015. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν αυξηθεί και είναι 6,51% από 6,00% της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Σε ότι αφορά τη μητρική, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε 2,63 εκατ. ευρώ και αυξήθηκαν κατά 23,57% από τα 2,13 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2015. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν αυξηθεί και είναι 6,60% από 5,68% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2016 ανήλθαν σε 3,24 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 19,99% έναντι των 2,70 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν σημειώσει αύξηση και είναι 5,50% από 5,11% την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων της μητρικής εταιρίας το πρώτο εξάμηνο του 2016 ανήλθαν σε 2,20 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 25,11% έναντι των 1,76 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων είναι 5,51% από 4,68%την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους το πρώτο εξάμηνο του 2016 ανήλθαν σε 2,40 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 15,12% έναντι των 2,08 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2015. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν αυξηθεί και είναι 4,08% από 3,95% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα κέρδη μετά από φόρους της μητρικής παρουσίασαν αύξηση 19,59% και διαμορφώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2016 σε 1,55 εκατ. ευρώ έναντι 1,29 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων είναι 3,88% από 3,45% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η γενική ρευστότητα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, 173% για τον Όμιλο και 160% για την εταιρία.

Μεταβολές βασικών μεγεθών Κατάστασης Οικονομικής Θέσης Α΄ εξαμήνου 2016

Το συνολικό ενεργητικό του Ομίλου και της εταιρίας την 30ή Ιουνίου 2016 ανήλθε σε 97,01 εκατ. ευρώ και 81,74 εκατ. ευρώ αντίστοιχα έναντι 88,26 εκατ. ευρώ και 74,26 εκατ. ευρώ αντίστοιχα της 31/12/2015 παρουσιάζοντας αύξηση 9,92% και 10,08% αντίστοιχα.

Οι σημαντικότερες μεταβολές έχουν ως ακολούθως:

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα παρουσιάζοντας οριακή μεταβολή κατά - 0,47 εκατ. ευρώ ενώ της εταιρίας σημαντική αύξηση κατά 1,06 εκατ. ευρώ ήτοι -8,58% και 30,87% αντίστοιχα.

Αύξηση ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου και της εταιρίας κατά 2,49 εκατ. ευρώ και 1,55 εκατ. ευρώ αντίστοιχα ήτοι ποσοστό 5,25% και 3,59% αντίστοιχα. Η αύξηση οφείλεται στη συνεχιζόμενη κερδοφορία τόσο του Ομίλου όσο και της εταιρείας.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου και της εταιρίας αυξήθηκε κατά 2,8 εκ. ευρώ και 1,07 εκ ευρώ ήτοι ποσοστό 17,76% και 8,10% αντίστοιχα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v