Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εβροφάρμα: Στα €220 χιλ. τα καθαρά κέρδη εξαμήνου

Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών της Εβροφάρμα ανήλθε σε € 13.276 χιλ. έναντι € 14.466 χιλ. παρουσιάζοντας µείωση 8,2%.

Εβροφάρμα: Στα €220 χιλ. τα καθαρά κέρδη εξαμήνου

Για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2016, τόσο ο ενοποιηµένος όσο και ο εταιρικός κύκλος εργασιών της Εβροφάρμα µειώθηκαν σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Πιο συγκεκριµένα ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 13.276 χιλ. έναντι € 14.466 χιλ. παρουσιάζοντας µείωση 8,2% ενώ ο εταιρικός κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 12.701 χιλ. έναντι € 13.901 χιλ. της προηγούµενης περιόδου παρουσιάζοντας µείωση 8,6%.

Η µείωση οφείλεται στη πτώση των τιµών γάλακτος παραγωγού και στην συνεπακόλουθη µείωση των τιµών των προϊόντων µας ενώ οι όγκοι πωλήσεων παραµένουν στα ίδια επίπεδα. Να σηµειωθεί ότι οι τιµές γάλακτος παραγωγού µειώθηκαν κατά 20% σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Κατά συνέπεια το οικονοµικό αποτέλεσµα της Campus παρέµεινε θετικό αλλά µειωµένο σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο και κατ’ επέκταση επηρέασε το θετικό αποτέλεσµα του οµίλου.

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 1.877 χιλ. και € 1.583 χιλ. για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, έναντι € 2.210 χιλ και € 1.579 χιλ της συγκριτικής περιόδου , µειωµένα δηλαδή του οµίλου κατά 15,06% και αυξηµένα τα εταιρικά κατά 0,25%.

Επίσης, τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των € 545 χιλ. παρουσιάζοντας µείωση 28,1% σε σχέση µε τη συγκριτική περίοδο όπου το αντίστοιχο ποσό ήταν € 758 χιλ. Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε € 460 χιλ. έναντι € 443 χιλ. της συγκριτικής περιόδου αυξηµένα κατά 3,83%.

Το ενοποιηµένο κέρδος µετά φόρων ανήλθε σε € 220 χιλ. € έναντι € 328χιλ. € της συγκριτικής περιόδου µειωµένο κατά 32,92% και το εταιρικό σε κέρδη € 166 χιλ. € έναντι 181 χιλ., αντίστοιχα παρουσιάζοντας µικρή µείωση της τάξης του 8,28%.

Παρά την αρνητική οικονοµική και πολιτική συγκυρία τα ανωτέρω χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα αντανακλούν τις προσπάθειες του Οµίλου των τελευταίων ετών µε στόχους τη µείωση των λειτουργικών εξόδων, την αναδιοργάνωση του δικτύου πωλήσεων, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την αύξηση των εξαγωγών.

Βασική παράµετρος επίτευξης των ανωτέρω στόχων αποτελεί και η αύξηση του ιδιοπαραγώµενου ανωτέρας ποιότητας ελληνικού αγελαδινού γάλακτος, που δηµιουργεί σηµαντικές συνέργειες και επηρεάζει θετικά την ποιότητα των προϊόντων και κατά επέκταση την αύξηση των πωλήσεων και των εξαγωγών.

Ήδη , η θυγατρική CAMPUS A.E. µε το cluster (ένας µοντέρνος συνεργατισµός) των 14 νεαρών κτηνοτρόφων που δηµιούργησε στο χωριό Μέστη, παράγει πάνω 35 τόνους γάλα ηµερησίως και ανέρχεται σχεδόν στο 3% της εθνικής παραγωγής νωπού αγελαδινού γάλακτος.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η χώρα µας είναι ελλειµµατική και πραγµατοποιεί µεγάλες εισαγωγές γάλακτος και γαλακτοκοµικών αφού καλύπτει µόνο το 35% των αναγκών της. Ο Όµιλος θα εξακολουθήσει να στηρίζει την εγχώρια παραγωγή γάλακτος και να υποστηρίζει και να επενδύει σε µεταφορά της τεχνογνωσίας της CAMPUS αναφορικά µε τη βελτίωση της εκτροφής ζώων και την αύξηση της παραγωγής γάλακτος και σε άλλες οµάδες κτηνοτρόφων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v