Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δημητρίου: Πρόωρη εξόφληση 75 ομολογιών β΄ σειράς του ΜΟΔ

Στις 30.09.2016 η εταιρία εξόφλησε πρόωρα, κατόπιν σχετικού αιτήματος ομολογιούχων 75 ομολογίες της από 23-9-2011 Β΄ σειράς του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, συνολικής αξίας 53.524,50 ευρώ, τις οποίες και ακύρωσε.

Δημητρίου: Πρόωρη εξόφληση 75 ομολογιών β΄ σειράς του ΜΟΔ
Η Γ.Ε. Δημητρίου ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τους ομολογιούχους της από 23-9-2011 Β΄ σειράς του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, ότι στις 28 Αυγούστου 2016 ομολογιούχοι κατέχοντες 75 ομολογίες, συνολικής αξίας 53.524,50 ευρώ άσκησαν το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης των ομολογιών τους από την εταιρία, συμμορφούμενοι με τους όρους της από 23-9-2011 Β΄ σειράς του ΜΟΔ.

Στις 30.09.2016 η εταιρία εξόφλησε πρόωρα, κατόπιν του σχετικού ως άνω αιτήματος των ομολογιούχων τις 75 ομολογίες τις οποίες και ακύρωσε.

Σύμφωνα με τους όρους της από 23-9-2011 Β΄ σειράς του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου που έχει εκδώσει η εταιρία, οι ομολογιούχοι διατηρούν το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης, εν όλω ή εν μέρει, των ομολογιών που κατέχουν.

Το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης μπορεί να ασκηθεί μετά την πάροδο τριών ετών από την ημερομηνία έκδοσης της Β΄ σειράς του Δανείου, αφού προηγηθεί έγγραφη ειδοποίηση - δήλωση του ομολογιούχου προς τον εκπρόσωπο των ομολογιούχων, 30 τουλάχιστον ημέρες πριν την 31η Μαρτίου, 30ή Ιουνίου, 30ή Σεπτεμβρίου και 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, μετά την πάροδο των τριών ετών από την ημερομηνία έκδοσης της Β΄ σειράς του Δανείου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v