Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τρ. Κύπρου: Καθαρά κέρδη 62 εκατ. ευρώ στο 9μηνο

Τα καθαρά έσοδα από τόκους του συγκροτήματος για το εννεάμηνο 2016 ανήλθαν σε €524 εκατ., ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 62 εκατ. ευρώ. Προχωρά την αίτηση για συμμετοχή στο LSE μέσω Ιρλανδίας. Φεύγει από το ΧΑ.

Τρ. Κύπρου: Καθαρά κέρδη 62 εκατ. ευρώ στο 9μηνο

Τα οικονομικά του αποτελέσματα για το εννεάμηνο και το γ' τρίμηνο του 2016 ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα καθαρά έσοδα από τόκους του συγκροτήματος και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το εννεάμηνο 2016 ανήλθαν σε €524 εκατ. και 3,51% αντίστοιχα. Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το γ' τρίμηνο 2016 ανήλθαν σε €164 εκατ., μείωση ύψους 7%, σε σύγκριση με €175 εκατ. το β' τρίμηνο 2016, αντικατοπτρίζοντας τη μείωση στο σύνολο των δανείων κυρίως λόγω της αύξησης των αναδιαρθρώσεων, περιλαμβανομένων και συμφωνιών ανταλλαγής χρέους με ακίνητα (debt for property swaps). Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το γ' τρίμηνο 2016 ανήλθε σε 3,35%, σε σύγκριση με 3,55% για το β' τρίμηνο 2016.

Τα μη επιτοκιακά έσοδα για το εννεάμηνο 2016 ανήλθαν σε €193 εκατ., με τα επαναλαμβανόμενα έσοδα να αποτελούνται από καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες ύψους €112 εκατ. και καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες ύψους €35 εκατ. Τα μη επιτοκιακά έσοδα για το γ' τρίμηνο 2016 ανήλθαν σε €71 εκατ., σημειώνοντας αύξηση ύψους 15% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, κυρίως λόγω κερδών ύψους €9 εκατ. από την επαναγορά ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τα επαναλαμβανόμενα έσοδα αποτελούνται από καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες και καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες ύψους €38 εκατ. και €10 εκατ. για το γ' τρίμηνο 2016, αντίστοιχα. Το υπόλοιπο μέρος των μη επιτοκιακών εσόδων για το γ' τρίμηνο 2016 ανήλθε σε καθαρό κέρδος ύψους €23 εκατ., αυξημένο λόγω της επαναγοράς ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σύγκριση με καθαρό κέρδος ύψους €14 εκατ. για το β' τρίμηνο 2016.

Τα συνολικά έσοδα για το εννεάμηνο 2016 ανήλθαν σε €717 εκατ., σε σύγκριση με €786 εκατ. για το εννεάμηνο 2015, μείωση ύψους 9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με τη μείωση στα συνολικά έσοδα να αντικατοπτρίζει κυρίως τη μείωση στα καθαρά έσοδα από τόκους. Τα συνολικά έσοδα για το γ' τρίμηνο 2016 μειώθηκαν κατά 1% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και ανήλθαν σε €235 εκατ. (€238 εκατ. το β' τρίμηνο 2016).

Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις και τις απομειώσεις, τα έξοδα συμβούλων, το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης, τα άλλα έξοδα αναδιάρθρωσης και τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το εννεάμηνο 2016 ανήλθαν σε €418 εκατ., σε σύγκριση με €490 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, αντικατοπτρίζοντας κυρίως τη μείωση στα καθαρά έσοδα από τόκους.

Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις και τις απομειώσεις, τα έξοδα συμβούλων, το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης, τα άλλα έξοδα αναδιάρθρωσης και τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το γ' τρίμηνο 2016 ανήλθαν σε €138 εκατ., σε σύγκριση με €135 εκατ. για το β' τρίμηνο 2016, σημειώνοντας αύξηση ύψους 2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της μείωσης στα καθαρά έσοδα από τόκους, των υψηλών κερδών από άλλα χρηματοοικονομικά μέσα και της μείωσης κόστους προσωπικού.

Τα κέρδη μετά τη φορολογία που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Τράπεζας για το εννεάμηνο 2016 ανήλθαν σε €62 εκατ. Τα κέρδη μετά τη φορολογία που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Τράπεζας για το γ' τρίμηνο 2016 ανήλθαν σε €5 εκατ., σε σύγκριση με κέρδος ύψους €6 εκατ. το β' τρίμηνο 2016.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του συγκροτήματος, ο διευθύνων σύμβουλος κ. John Patrick Hourican δήλωσε:

«Είμαστε ικανοποιημένοι με τη θετική δυναμική που συνεχίστηκε κατά το γ' τρίμηνο 2016, ενισχύοντας περαιτέρω τον δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 και επιταχύνοντας τη μείωση των προβληματικών μας δανείων, και την αύξηση των καταθέσεών μας σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Έχουμε μειώσει τα αποθέματα των προβληματικών δανείων για έκτο συνεχόμενο τρίμηνο και κατά €2,6 δισ. ή 23% κατά τη διάρκεια του εννιαμήνου. Έχουμε ολοκληρώσει αναδιαρθρώσεις ύψους €3,4 δισ. και το αποτέλεσμα της επιτυχίας των αναδιαρθρώσεων αυτών είναι ήδη εμφανές.

Για πρώτη φορά η μείωση των ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) κατά τη διάρκεια του τριμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2016 υπερέβη τη μείωση των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών, κυρίως λόγω της ικανοποιητικής απόδοσης των ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) μετά την αναδιάρθρωσή τους, με αποτέλεσμα την έξοδό τους από την κατηγορία των ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) εφόσον πληρούσαν τα κριτήρια. Η μείωση των προβληματικών δανείων αναμένεται να συνεχιστεί.

Είμαστε ικανοποιημένοι που οι συνθήκες χρηματοδότησής μας που συνεχίζουν να βελτιώνονται. Έχουμε αποπληρώσει χρηματοδότηση από τον ELA ύψους €3,0 δισ. από την αρχή του έτους, σε €0,8 δισ., και η πλήρης αποπληρωμή της πλέον είναι ένας ρεαλιστικός βραχυπρόθεσμος στόχος. Την ίδια στιγμή οι καταθέσεις μας αυξήθηκαν κατά €896 εκατ. το τρίτο τρίμηνο και ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις ανέρχεται σε 102% στα τέλη Σεπτεμβρίου 2016.

Καταγράψαμε ικανοποιητικά λειτουργικά κέρδη ύψους €138 εκατ. το τρίτο τρίμηνο τα οποία διοχετεύτηκαν για την ταχύτερη μείωση των κινδύνων στον ισολογισμό, μέσω αυξημένων προβλέψεων, μία τάση η οποία αναμένουμε να συνεχιστεί και το 2017.
Τα κέρδη μετά τη φορολογία για το τρίτο τρίμηνο ανήλθαν σε €5 εκατ. και για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2016 ανήλθαν σε €62 εκατ. Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 του Συγκροτήματος ενισχύθηκε περαιτέρω κατά 60 μονάδες βάσης το εννιάμηνο και ανήλθε σε 14,6% στις 30 Σεπτεμβρίου 2016.

Παραμένουμε επικεντρωμένοι στις δραστηριότητές μας που εντείνουν την επιτάχυνση της πραγματικής οικονομικής ανάπτυξης στην Κύπρο. Από την αρχή του έτους, χορηγήσαμε νέα δάνεια ύψους πέραν του €1 δισ. σε υποσχόμενους τομείς της εγχώριας οικονομίας μέσω των κύριων δραστηριοτήτων μας και σε επιχειρηματίες στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω της θυγατρικής μας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Νέα δάνεια ύψους €763 εκατ. χορηγήθηκαν σε κυπριακά νοικοκυριά και επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του έτους και επιδιώκουμε την παροχή περαιτέρω χορηγήσεων σε βιώσιμες επιχειρήσεις και ιδιώτες».

Προοπτικές

Το Συγκρότημα συνεχίζει την υλοποίηση των στρατηγικών του στόχων με σκοπό να καταστεί ένα πιο δυνατό πιστωτικό ίδρυμα, ικανό να στηρίξει την ανάκαμψη της Κυπριακής οικονομίας και να δημιουργήσει αξία για τους μετόχους του στο μεσοπρόθεσμο διάστημα.

Οι βασικοί στρατηγικοί στόχοι του Συγκροτήματος είναι:

• Σημαντική μείωση του προβληματικού δανειακού χαρτοφυλακίου
• Ομαλοποίηση της χρηματοδοτικής δομής και πλήρης αποπληρωμή της χρηματοδότησης από τον ΕLΑ
• Διατήρηση κατάλληλης κεφαλαιακής επάρκειας με την εσωτερική δημιουργία κεφαλαίων
• Επικέντρωση σε κύριες δραστηριότητες στην Κύπρο και στο Ηνωμένο Βασίλειο
• Επίτευξη ενός ορθολογιστικού μοντέλου λειτουργίας
• Δημιουργία αξίας για τους μετόχους και για άλλα ενδιαφερόμενα μέρη

Υποβάλλει αίτημα για εισαγωγή στο LSE μέσω Ιρλανδίας - Φεύγει από το ΧΑ

Την υποβολή αίτησης για εισαγωγή στη standard αντί στην premium αγορά του χρηματιστηρίου του Λονδίνου μέσω νέας μητρικής εταιρείας στην Ιρλανδία, αποφάσισε η Τρ. Κύπρου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, ο Πρόεδρος της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ, Δρ. Josef Ackermann, σχολιάζοντας την εισαγωγή των μετοχών της Τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου, ανέφερε: 'Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι προχωρούμε στην υποβολή αίτησης για εισαγωγή των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου, γεγονός το οποίο αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στην πορεία της Τράπεζας για ανάκτηση της ισχυρής της θέσης.

Πιστεύουμε ότι η Τράπεζα, και τα ενδιαφερόμενα μέρη της, θα επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα που παρέχει η εισαγωγή μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου, μέσω της ενίσχυσης του προφίλ, της ρευστότητας διαπραγμάτευσης και της μεγαλύτερης πρόσβασης στις διεθνείς αγορές. Η εισαγωγή των μετοχών της Τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου θα ενισχύσει τη δυνατότητα του Συγκροτήματος, ως το μεγαλύτερο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην Κύπρο, να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη της Κυπριακής οικονομίας.'

Η Τράπεζα σήμερα ανακοινώνει ότι προχωρεί στην υποβολή αίτησης για εισαγωγή των μετοχών της στη standard κατηγορία του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου (London Stock Exchange, LSE). Το Συγκρότημα προτίθεται να διατηρήσει τη διαπραγμάτευση των μετοχών του στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και δεν θα διατηρήσει τη διαπραγμάτευση των μετοχών του στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η εισαγωγή των μετοχών στο LSE συνάδει με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική δέσμευση της Τράπεζας για εισαγωγή των μετοχών της σε μεγάλο Ευρωπαϊκό χρηματιστήριο. Η εν λόγω εισαγωγή αναμένεται να ενισχύσει τη ρευστότητα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Τράπεζας, η οποία θα ενισχύσει περαιτέρω την προβολή του Συγκροτήματος και θα οδηγήσει σε μια πιο διευρυμένη βάση επενδυτών ικανή να στηρίξει την Τράπεζα μακροπρόθεσμα. Τα πιο πάνω αναμένεται να ενδυναμώσουν περαιτέρω την εμπιστοσύνη όλων των ενδιαφερόμενων μερών προς το Συγκρότημα. Τέλος, η εισαγωγή των μετοχών στο LSE θα εντάξει την Τράπεζα σε μια διευρυμένη ομάδα διεθνών τραπεζών αντίστοιχου μεγέθους.

Η εισαγωγή αυτή αποτελεί ακόμη ένα ορόσημο στην ταχεία πορεία της Τράπεζας για ανάκτηση της ισχυρής της θέσης, η οποία ξεκίνησε το 2013, και περιλαμβάνει: την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €1 δις, τον διορισμό νέου και έμπειρου Διοικητικού Συμβουλίου με Πρόεδρο τον Δρ. Josef Ackermann, την εκτεταμένη απομόχλευση μη κύριων δραστηριοτήτων, την αύξηση του μεριδίου αγοράς στην Κύπρο, καθώς και τη σημαντική μείωση των προβληματικών δανείων (μείωση ύψους €4.23 δις από τον Δεκέμβριο 2013) και της χρηματοδότησης από τον Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (μείωση ύψους €10,6 δις από τον Απρίλιο 2013 στο σημερινό επίπεδο των €0,8 δις).

Η Τράπεζα εξακολουθεί να εργάζεται για εισαγωγή των μετοχών της στην premium κατηγορία του LSE, και προτίθεται να προχωρήσει στην υποβολή αίτησης για εισαγωγή στην κατηγορία αυτή στο μέλλον, με στόχο να θεωρηθεί επιλέξιμη για συμπερίληψη στους δείκτες FTSE UK. Οι εργασίες συνεχίζονται και η εισαγωγή στη standard κατηγορία του LSE αποτελεί ενδιάμεσο στάδιο αυτής της μακροχρόνιας πορείας του Συγκροτήματος. Για τον σκοπό αυτό, ιδρύθηκε στην Ιρλανδία μία νέα εταιρεία, η οποία προορίζεται να καταστεί η μητρική εταιρεία του Συγκροτήματος.

Αλλαγή στην εταιρική δομή της Τράπεζας

Για να καταστεί επιλέξιμη για μελλοντική συμπερίληψή της στους δείκτες FTSE UK, κατόπιν εισαγωγής των μετοχών στην premium κατηγορία του LSE, η Τράπεζα αποφάσισε την ίδρυση νέας μητρικής εταιρείας σε δικαιοδοσία που πληροί τα σχετικά κριτήρια. Μετά από εξέταση αριθμού πιθανών δικαιοδοσιών, η Τράπεζα αποφάσισε ότι η Ιρλανδία φαίνεται να είναι η πλέον κατάλληλη δικαιοδοσία. Η Ιρλανδία πληροί τα κριτήρια ένταξης στους δείκτες FTSE, είναι χώρα της Ευρωζώνης, το νομικό της σύστημα είναι βασισμένο στις αρχές του κοινοδικαίου παρόμοιο με αυτό της Κύπρου και είναι κοινώς αποδεκτή δικαιοδοσία για εταιρείες που επιθυμούν να αιτηθούν εισαγωγή των μετοχών τους στο LSE. Η εταιρεία Bank of Cyprus Holdings plc συστάθηκε στην Ιρλανδία, νωρίτερα εντός του έτους, για τον σκοπό αυτό.

Η νέα μητρική εταιρεία αναμένεται να κατέχει όλες τις υφιστάμενες μετοχές της Τράπεζας και οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Τράπεζας αναμένεται να λάβουν μετοχές στη νέα μητρική εταιρεία σε αναλογία με το υφιστάμενο ποσοστό που κατέχουν. Αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσω ενός Σχεδίου Διακανονισμού (περαιτέρω πληροφορίες στην παράγραφο «Εγκρίσεις Μετόχων και Εποπτικών Αρχών»).

Η Τράπεζα διατηρεί τη δέσμευσή της στην Κύπρο και δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή στις καθημερινές λειτουργικές δραστηριότητές της, ή στη στρατηγική της ως αποτέλεσμα της αλλαγής στην εταιρική δομή του Συγκροτήματος. Η έδρα, η διεύθυνση και οι λειτουργικές δραστηριότητες της Τράπεζας θα παραμείνουν στην Κύπρο, και η νέα μητρική εταιρεία θα έχει, και η Τράπεζα θα συνεχίσει να έχει, τη φορολογική της έδρα στην Κύπρο. Η Τράπεζα θα συνεχίσει να εποπτεύεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») και την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου («ΚΤΚ»). Η Τράπεζα προτίθεται να συμμορφώνεται σε εθελοντική βάση με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, επισημαίνοντας έτσι τη δέσμευσή της στα υψηλότερα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας.

Εγκρίσεις Μετόχων και Εποπτικών Αρχών

Η αλλαγή στην εταιρική δομή του Συγκροτήματος θα εφαρμοστεί στη βάση των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου για το σχέδιο διακανονισμού (το «Σχέδιο») και συνεπώς τελεί, μεταξύ άλλων, υπό την έγκριση των μετόχων σε έκτακτη γενική συνέλευση, την έγκριση του Σχεδίου από τις Εποπτικές Αρχές της Τράπεζας (περιλαμβανομένης της ΕΚΤ και της ΚΤΚ) και την επικύρωση του Σχεδίου από τα Κυπριακά Δικαστήρια μετά από ακρόαση για την αμεροληψία των όρων του Σχεδίου. Αναμένεται να αποσταλεί εγκύκλιος (η «Εγκύκλιος») στους μετόχους της Τράπεζας εντός των προσεχών ημερών αναλύοντας λεπτομερώς το Σχέδιο και ακολούθως να δημοσιευθεί ενημερωτικό δελτίο σε σχέση με τις μετοχές στη νέα μητρική εταιρεία. Τα έγγραφα αυτά θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος από τις αντίστοιχες ημερομηνίες δημοσίευσής τους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v