Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επίλεκτος: Γ.Σ. στις 29/12 για εκλογή Δ.Σ.

Την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Επίλεκτος, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Δεκεμβρίου.

Επίλεκτος: Γ.Σ. στις 29/12 για εκλογή Δ.Σ.
Η Επίλεκτος καλεί τους μετόχους της σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση, την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 12.00, στην έδρα της η οποία βρίσκεται στο Δήμο Αχαρνών (Μενιδίου) Αττικής, στο 15ο χλμ. της Λεωφόρου Πάρνηθος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1.Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2015-30.06.2016 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., με την ενοποιημένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ' αυτών έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση που έκλεισε την 30η Ιουνίου 2016.

3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση από 1η Ιουλίου 2016 μέχρι 30η Ιουνίου 2017.

4. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων και συμμετοχή σε άλλες εταιρείες.

5. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2015-2016 και προέγκριση αυτών για την χρήση 2016-2017.

6. Εκλογή επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους σε α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση, στις 9 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00, στα γραφεία (έδρα) της εταιρίας, 15ο χλμ της Λεωφόρου Πάρνηθος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v