Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Εγκρίθηκε η ΑΜΚ κατά 23,27 εκατ. ευρώ

Την αύξηση κεφαλαίου κατά 23,27 εκατ., με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, ενέκρινε η Γ.Σ. της Νίκας. Δεν θα συμμετάσχει η GCI Food Enterprises. Σε δεύτερο χρόνο θα εξετάσει τη συμμετοχή της η Eurobank.

Νίκας: Εγκρίθηκε η ΑΜΚ κατά 23,27 εκατ. ευρώ
Η Π.Γ. Νίκας ανακοινώνει ότι, στις 2 Φεβρουαρίου 2017, πραγματοποιήθηκε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της, στην έδρα της στο 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, η οποία συνεδρίασε με απαρτία 79,9% του μετοχικού κεφαλαίου και στην οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως και δι’ αντιπροσώπων, οκτώ (8) μέτοχοι, εκπροσωπούντες, συνολικά 16.164.900 μετοχές.

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε, κατά πλειοψηφία, (με 16.164.473 έγκυρες ψήφους) τις ακόλουθες αποφάσεις:

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία την ταυτόχρονη:

(i) αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας από τα 0,60€ ανά έκαστη μετά ψήφου μετοχή σε 6€ ανά έκαστη ονομαστική μετά ψήφου μετοχή με συνένωση των παλαιών μετοχών με αναλογία δέκα (10) παλαιές προς μία (1) νέα κοινή μετοχή της εταιρίας (reverse split 10:1) και μείωση του συνολικού αριθμού μετοχών της Εταιρείας από 20.231.328 σε 2.023.132 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές. Επειδή η διαίρεση του αριθμού των μετοχών διά δέκα (10), οδηγεί σε δεκαδικό αριθμό και δεν είναι δυνατή η έκδοση μη ακέραιας μετοχής, μειώνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 4,80€ και στρογγυλοποιείται ο αριθμός των μετοχών προς τα κάτω, και

(ii) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά €11.531.857,20 μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής από 6€ ανά μετοχή σε 0,30€ και λόγω της στρογγυλοποίησης του αριθμού των μετοχών, κατά τα ανωτέρω, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται στο ποσό των 606.939,60€ και θα διαιρείται σε 2.023.132 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30€ η κάθε μία.

Τυχόν κλάσματα μετοχών που θα προκύψουν από τη συνένωση των παλαιών μετοχών ως ανωτέρω θα εκποιηθούν από την εταιρία κατά την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία.

Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας και παρέσχε τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις προκειμένου να λάβει χώρα οποιαδήποτε ενέργεια, δήλωση, αίτηση, υποβολή εγγράφων που απαιτείται για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων, τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από αρμόδιες αρχές, όπως του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Επιπλέον, η έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας μέσω έκδοσης νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, με τους κάτωθι όρους (στο εξής, η Αύξηση):

(α) Ποσό Αύξησης / αριθμός νεοκδοθησομένων μετοχών: Αύξηση συνολικού ποσού των 23.272.106,40€ με την έκδοση νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών και μετά ψήφου μετοχών της εταιρίας, μέσω έκδοσης 77.573.688 νέων, κοινών και μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30€ έκαστη μετοχή και με τιμή διάθεσης έκαστης μετοχής 0,30€. Η τιμή διάθεσης δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της εταιρίας κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Δεν θα εκδοθούν κλάσματα νέων μετοχών.

(β) Κάλυψη Αύξησης: Αποφασίστηκε ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα καλυφθεί με καταβολή μετρητών.

(γ) Προθεσμία Κάλυψης: Η προθεσμία για την κάλυψη της αύξησης θα είναι μέχρι την 02/06/2017, ήτοι τέσσερις (4) μήνες από την έγκριση της αύξησης, με δυνατότητα παράτασης ενός μηνός, ως νόμος ορίζει.

(δ) Τρόπος διάθεσης των νέων μετοχών:

Δικαίωμα Προτίμησης: Το ποσό των 23.272.106,40€ να καλυφθεί με μετρητά με δικαίωμα προτίμησης για όλους τους υφιστάμενους μετόχους, με αναλογία 38,3433646445215 νέες μετοχές για κάθε μία παλαιά μετοχή.

Δικαίωμα προτίμησης στην ως άνω αποφασισθείσα αύξηση θα έχουν:

- όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων της εταιρίας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., μία εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης (κατ΄ άρθρο 5.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών), εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους. Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης θα καθοριστεί και θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία από την ημερομηνία της παρούσης Γενικής Συνέλευσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, και

- όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η διάρκεια της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται σε 15 ημέρες, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας. Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, όπως και η ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, θα καθοριστεί και θα ανακοινωθεί, ως ο νόμος ορίζει, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας σε μεταγενέστερο χρόνο.

Στην περίπτωση που μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης υπάρχουν αδιάθετες νέες μετοχές, θα παρέχεται σε όσους έχουν σύμφωνα με το ως άνω δικαίωμα προτίμησης δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση αριθμού μετοχών εκ των αδιάθετων μετοχών με όριο προεγγραφής το συνολικό ποσό της αύξησης. Οι προεγγραφές θα γίνουν ταυτόχρονα με την άσκηση δικαιώματος προτίμησης, αφού έχει προηγηθεί η πλήρης άσκηση του δικαιώματος προτίμησης.

Εάν οι νέες μετοχές που παραμένουν αδιάθετες μετά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν επαρκούν για την πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων από την άσκηση του δικαιώματος προεγγραφής, τα εν λόγω αιτήματα θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των αδιάθετων νέων μετοχών που έχουν ζητηθεί σε σχέση με το σύνολο των προεγγραφών και μέχρι την πλήρη εξάντληση των αδιάθετων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται όπως με απόφασή του καθορίσει α) όλους τους τεχνικούς και διαδικαστικούς όρους του δικαιώματος προεγγραφής καθώς και τον τρόπο και την προθεσμία άσκησής του, β) τη διαδικασία για την επιστροφή των δεσμευμένων ποσών σε περίπτωση μερικής ή μη ικανοποίησης των ασκηθέντων δικαιωμάτων προεγγραφής, (γ) κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με το δικαίωμα προτίμησης και προεγγραφής και (δ) εν γένει τυχόν άλλες λεπτομέρειες ή/και τεχνικά θέματα που σχετίζονται με την Αύξηση.

Σε περίπτωση που μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και των δικαιωμάτων προεγγραφής μείνουν αδιάθετες μετοχές, αυτές θα διατεθούν ελευθέρως από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας.

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα αυξηθεί μέχρι το ποσό κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920 για τις ανώνυμες εταιρίες.

Τα συνολικά προς άντληση κεφάλαια από την ως άνω αποφασισθείσα αύξηση θα χρησιμοποιηθούν όπως προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην από 09/01/2017 έκθεσή του.

Σημειώνεται ότι οι βασικοί μέτοχοι της εταιρίας, κατά την έννοια του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών δήλωσαν στην Γενική Συνέλευση, η μεν εταιρία με την επωνυμία GCI Food Enterprises Ltd ότι δεν προτίθεται να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής της στην εταιρία ασκώντας τα δικαιώματα προτίμησης που της αναλογούν στην επικείμενη αύξηση, η δε Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. ότι θα εξετάσει τη συμμετοχή ή μη σε δεύτερο χρόνο.

Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας και παρέσχε τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις προκειμένου να λάβει χώρα οποιαδήποτε ενέργεια, δήλωση, αίτηση, υποβολή εγγράφων που απαιτείται για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων, τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από αρμόδιες αρχές, όπως του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v