Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Καραμολέγκος: Εκδίδει ομολογιακό έως 48 εκατ. ευρώ

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού ευρώ μέχρι σαράντα οκτώ εκατομμυρίων ευρώ (48.000.000 €).

Καραμολέγκος: Εκδίδει ομολογιακό έως 48 εκατ. ευρώ

Η  ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ως εξής:

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 11/04/2017 και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου  μέτοχοι, εκπροσωπούντες το 79,67% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 7.762.914μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, επί συνόλου μετοχικού κεφαλαίου 9.742.920 ευρώ.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

-Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού ευρώ μέχρι σαράντα οκτώ εκατομμυρίων ευρώ (48.000.000 €), εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003, ως ισχύει,   με σκοπό την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου διμερούς δανεισμού του εκδότη.

-Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του ανωτέρω ομολογιακού δανείου και την υπογραφή των οικείων συμβατικών κειμένων.

-Έγινε ενημέρωση για  τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v