Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΤΟΝ: Στα 2,64 εκατ. τα κέρδη του 2016

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου στη χρήση του 2016 ανήλθαν σε 2,64 εκ. από 2,70 εκ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας οριακή μείωση 1,98%. Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου παρουσίασαν αύξηση κατά 2.145.945 ευρώ.

ΕΛΤΟΝ: Στα 2,64 εκατ. τα κέρδη του 2016

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΕΛΤΟΝ στη χρήση του 2016 ανήλθε σε 113,5 εκ. ευρώ έναντι 104,8 εκ. ευρώ το 2015 σημειώνοντας αύξηση 8,31 %.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής διαμορφώθηκε στα 74,20 εκ. ευρώ από 71,55 εκ. ευρώ το 2015, σημειώνοντας αύξηση κατά 3,70%.

Παρά την συνεχιζόμενη αρνητική οικονομική συγκυρία και εντός του 2016, το μικτό περιθώριο κέρδους διατηρήθηκε σε πολύ καλό επίπεδο παρουσιάζοντας οριακή αύξηση τόσο στην Εταιρία με 15,88% όσο και στον Όμιλο ΕΛΤΟΝ με 16,03% (τα αντίστοιχα ποσοστά το 2015 ήταν 15,67% στην Εταιρία και 15,71% στον Όμιλο).

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στη χρήση του 2016 σε 5,89 εκ. ευρώ από 5,72 εκ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση 2,83%. Τα κέρδη της μητρικής προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στη χρήση του 2016 σε 3,94 εκ. ευρώ από 3,61 εκ. ευρώ το 2015, σημειώνοντας αύξηση 9,02%.

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων (EBT) της μητρικής στη χρήση του 2016 ανήλθαν σε 2,38 εκ. ευρώ από 2,15 εκ. ευρώ το 2015, σημειώνοντας αύξηση 10,63%. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων (EBT) του Ομίλου στη χρήση του 2016 ανήλθαν σε 3,61 εκ. ευρώ έναντι των 3,62 εκ. ευρώ που ήταν το 2015.

Τα καθαρά κέρδη (NIAT) μετά από φόρους της μητρικής στη χρήση του 2016 ανήλθαν σε 1,66 εκ. ευρώ από 1,50 εκ. ευρώ το 2015, σημειώνοντας αύξηση 10,87%.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (NIAT) του Ομίλου στη χρήση του 2016 ανήλθαν σε 2,64 εκ. ευρώ από 2,70 εκ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας οριακή μείωση 1,98%.

Μεταβολές βασικών μεγεθών Κατάστασης Οικονομικής Θέσης χρήσης 2016

Ακολουθεί μία συνοπτική περιγραφή μεταβολών και σε άλλα βασικά μεγέθη κατά τη χρήση 2016. Οι σημαντικότερες μεταβολές έχουν ως εξής :

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές της Εταιρίας παρουσίασαν αύξηση κατά 691.035 ευρώ ήτοι αύξηση ποσοστού 5,67%. Η μεταβολή οφείλεται στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας στην Ουκρανία κατά 150.000 ευρώ και την κατηγοριοποίηση της αξίας της συμμετοχής στις ενοποιούμενους θυγατρικές από 1.1.2016.

Τα αποθέματα λήξης του Ομίλου και της Εταιρίας παρουσίασαν μείωση κατά 143.350 ευρώ και 759.420 ευρώ αντίστοιχα ήτοι μείωση ποσοστού 0,77% και 6,19% αντίστοιχα στα πλαίσια της προσπάθειας της Διοίκησης για περιορισμό του κεφαλαίου κίνησης οδηγώντας σε μείωση της σχετικής στάθμισης επί του κύκλου εργασιών (2016 και 2015 αντίστοιχα, Όμιλος 16,30% και 17,79%, Εταιρία 15,52% και 17,16%).

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου και Εταιρίας παρουσίασαν αύξηση κατά 548.524 ευρώ και 1.851.076 ευρώ αντίστοιχα, ήτοι αύξηση ποσοστού 9,99% και 53,65% αντίστοιχα. Η αύξηση οφείλεται τόσο στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των αποθεμάτων όσο και στην αύξηση του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρίας.

Ο τραπεζικός δανεισμός της εταιρίας παρουσιάζει στην κλειόμενη χρήση 2016 αύξηση 818.883 ευρώ ήτοι ποσοστό 4,90%.

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου και της Εταιρίας παρουσίασαν αύξηση κατά 2.145.945 ευρώ και 1.657.424 ευρώ αντίστοιχα ήτοι αύξηση ποσοστού 4,52% και 3,84% αντίστοιχα. Η αύξηση των ιδίων κεφαλαίων οφείλεται στη συνεχιζόμενη κερδοφορία τόσο του Ομίλου όσο και της Εταιρίας.

Οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές του Ομίλου και της Εταιρίας παρουσίασαν μείωση κατά 1.217.466 ευρώ και 777.275 ευρώ αντίστοιχα ήτοι μείωση ποσοστού 9,03% και 8,63% αντίστοιχα, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v