Νίκας: Στα €43,69 εκατ. μειώθηκε ο κύκλος εργασιών το 2016

Σε επίπεδο Ομίλου, τα μικτά κέρδη του 2016 ανήλθαν σε 12,3 εκατ. ευρώ, έναντι 12,7 εκατ. ευρώ το 2015

Νίκας: Στα €43,69 εκατ. μειώθηκε ο κύκλος εργασιών το 2016

Τα αποτελέσματα 2016 ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία Νίκας.

Αναφορικά με τον όμιλο, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στη χρήση 2016 σε €43,69 εκατ. έναντι €48,93 εκατ. το 2015. Η μείωση των πωλήσεων στον Όμιλο οφείλεται στην παύση της εμπορικής δραστηριότητας στην Βουλγαρική αγορά από τον Ιούνιο 2015 και στην πτώση των πωλήσεων στην Ελληνική αγορά, όπως αναλύθηκε ανωτέρω.

Tο μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 28,2% κατά το 2016 έναντι 26,0% της χρήσης του 2015, σημειώνοντας βελτίωση κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες.

Σε επίπεδο Ομίλου, τα μικτά κέρδη του 2016 ανήλθαν σε 12,3 εκατ. ευρώ, έναντι 12,7 εκατ. ευρώ το 2015. Σε επίπεδο Ομίλου τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων της χρήσης 2016 ανήλθαν σε ζημιά 0,55 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιάς 14,67 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης 2015.

Η μείωση της ζημιάς έρχεται κυρίως ως αποτέλεσμα της πρόβλεψης απομείωσης περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα ευρώ 14,3 εκατ. που είχε διενεργηθεί το 2015 ενώ στο 2016 το μόνο μη επαναλαμβανόμενο έξοδο είναι η πρόβλεψη €1,83εκ. που σχηματίσθηκε για την απώλεια του 50% των απαιτήσεων της Εταιρείας από τον Όμιλο Μαρινόπουλου.

Εάν από τα συνολικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων της χρήσης 2016 αφαιρεθούν τα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα, το EBITDA διαμορφώνεται σε κέρδος €1,4εκ. έναντι μηδενικού της χρήσεως 2015, σημειώνοντας βελτίωση €1,4εκ.

Το ενοποιημένο EBT ανήλθε σε ζημιές €7,55 εκατ. έναντι ζημιών €22,7 εκατ. το 2015.

Μητρική Εταιρεία:

Παρ' όλες τις αντιξοότητες στην Ελληνική αγορά και την πτώση που κατέγραψε η αγορά αλλαντικών, η εταιρεία πέτυχε, μετά από μακρά περίοδο με αρνητικά αποτελέσματα, να εδραιώσει την επιστροφή της στην κερδοφορία, καταγράφοντας σημαντική βελτίωση του λειτουργικού EBITDA, εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων εξόδων, το οποίο διαμορφώθηκε σε €1,027χιλ. έναντι €0,153χιλ το προηγούμενο έτος.

Η Συνολική αγορά αλλαντικών κινήθηκε πτωτικά το 2016 έναντι του προηγούμενου έτους κατά 10% σε όγκους και 7,9% σε αξίες, Η Εταιρεία διατήρησε το μερίδιό της στα επίπεδα του προηγούμενου έτους, ήτοι στο 11,8% σε όγκους και στο 13,2% σε αξία. (NIELSEN YTD Δεκέμβριος 2016).

Ο κύκλος εργασιών της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ το 2016 ανήλθε σε €41,80 εκατ. έναντι €45,42 εκατ. πέρυσι, σημειώνοντας μείωση κατά 8%, ακολουθώντας την τάση της αγοράς Αλλαντικών για το ίδιο διάστημα. Σημαντική επίδραση στην εξέλιξη της αγοράς το 2016 είχαν, πέραν της συνεχιζόμενης μείωσης του εισοδήματος των καταναλωτών, οι δυναμικές ανακατατάξεις στην αγορά του οργανωμένου λιανεμπορίου και η παύση λειτουργίας του Ομίλου Μαρινόπουλου.

Η Εταιρεία κατάφερε να βελτιώσει το ποσοστό μικτού κέρδους κατά 1,5 ποσοστιαίες μονάδες, γεγονός που οφείλεται κυρίως στον εξορθολογισμό του μίγματος πωλήσεων με επικέντρωση σε κερδοφόρες δραστηριότητες, στην θετική εξέλιξη των τιμών αγοράς ορισμένων βασικών Α Υλών, την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των αγορών και στην προσεκτική διαχείριση των εξόδων παραγωγής.

Ετσι τα μικτά κέρδη της Εταιρείας κατά τη χρήση του 2016 ανήλθαν στο ποσό των 11,49 εκατ. ευρώ, έναντι 11,8 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Το μικτό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε, και ανήλθε στο 27,5% κατά τη χρήση του 2016 έναντι 26,0% της προηγούμενης χρήσης.

Με την ορθή διαχείριση και τον εξορθολογισμό που ακολουθήθηκε τα υπόλοιπα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας μειώθηκαν κατά €0,8εκ, ήτοι €0,2 εκ τα έξοδα διοικήσεως και €0,6 εκ τα έξοδα διαθέσεως.

Στα λοιπά έξοδα εκμεταλλεύσεως του 2016 περιλαμβάνεται πρόβλεψη € 1,83 εκατ. που σχηματίσθηκε για την απώλεια του 50% των απαιτήσεων της Εταιρείας από τον Όμιλο Μαρινόπουλου, και κέρδη από πώληση παγίων €0,4εκ ,ενώ κατά την χρήση 2015 στο ίδιο κονδύλι περιλαμβάνετο πρόβλεψη για απομείωση παγίων περιουσιακών στοιχείων €10,7εκ. Τελικώς τα λοιπά έσοδα (έξοδα) εκμεταλλεύσεως παρουσιάζουν βελτίωση της τάξεως των €10,1εκ., με τα €9,3εκ εξ' αυτών να προέρχονται από διαφορά σε μη επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα.

Κατόπιν των ανωτέρω, τα συνολικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων της χρήσης 2016 ανήλθαν σε ζημιά 0,86 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιάς 10,6 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης 2015 σημειώνοντας βελτίωση κατά €9,8εκ.

Σημαντική βελτίωση σημείωσαν και τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT), που ανήλθαν για το 2016 σε ζημιές €7,03 εκατ. έναντι ζημιών €18,2 εκατ. το 2015.

Την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016 υπεγράφη σύμβαση αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ και των θυγατρικών εταιρειών της, με το σύνολο των δανειστριών τραπεζών (σε συνέχεια συμφωνίας που είχε υπογραφεί στις 17 Φεβρουαρίου 2016), ήτοι των Eurobank, Alpha και Attica. Κομβικής σημασίας είναι το γεγονός ότι στη υπογραφή της σύμβασης συμμετείχε η Εταιρεία Chipita AE μέσω θυγατρικής της.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που σηματοδοτεί μία νέα εποχή για την Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ και η οποία διαμορφώνει νέες προοπτικές για την αναπτυξιακή της πορεία.

Η αναμενόμενη βελτίωση της ρευστότητας της Εταιρείας ως αποτέλεσμα της υλοποίησης της υπογραφείσας Σύμβασης Αναδιάρθρωσης δίνει την δυνατότητα στην Εταιρεία να αγοράζει Α' & Β' ύλες σε πιο ανταγωνιστικές τιμές, να σχεδιάσει και να αναπτύξει νέα προϊόντα και να υλοποιήσει ένα πλάνο marketing για την αποτελεσματικότερη ανάπτυξη της δραστηριότητάς της.

Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης και την περάτωση της εν λόγω αναδιάρθρωσης του δανεισμού, αναμένεται να εξορθολογισθεί συνολικά η χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου και να περιοριστεί το χρηματοοικονομικό του κόστος. Σε αυτό το περιβάλλον και κάτω από τις συνεχιζόμενες αντίξοες συνθήκες, στρατηγική του Ομίλου είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της,αύξηση του μεριδίου αγοράς στις βασικές κατηγορίες αλλαντικών στις οποίες δραστηριοποιείται, καθώς και η ανάπτυξη εξωστρεφούς πολιτικής, με επέκταση σε νέες αγορές εκτός Ελλάδος.

Από το συνδυασμό των ανωτέρω, η Διοίκηση του Ομίλου προσδοκά στη βελτίωση της χρηματοοικονομικής κατάστασής του το 2017.


ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v