Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αύξηση τζίρου 30% και ζημιές το 2016 για Centric

Τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας της εταιρίας διαμορφώθηκαν ζημιογόνα για τη χρήση κατά ποσό €3,8 εκατ. εμφανίζοντας βελτίωση της τάξης του 7,9% σε σχέση με τη χρήση του 2015.

Αύξηση τζίρου 30% και ζημιές το 2016 για Centric

Η εταιρεία Centric Συμμετοχών Α.Ε. ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για την χρήση 2016 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α).

- Κύκλος Εργασιών: € 1.124 εκατ. έναντι € 858,9 εκατ. το 2015 (+30,88%)
- Μικτό Κέρδος: € 8,8 εκατ. έναντι € 10,5 εκατ. το 2015 (-16,30%)
- EBITDA: € -2,4 εκατ. έναντι € -0,8 εκατ. το 2015
- Κέρδη προ φόρων: € -2,8 εκατ. έναντι € -2,8 εκατ. το 2015 (-3,04%)
- Ζημίες μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας: € -3,8 εκατ. έναντι ζημιών € 4,1 εκατ. το 2015 (+7,87%)
- Ίδια κεφάλαια (31/12/2016): € 42,3 εκατ. (-8,24%)

Κύκλος Εργασιών

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών κατά τη χρήση του 2016 ανήλθε σε € 1,1 εκατ. έναντι € 858,9 εκατ. το 2015, σημειώνοντας αύξηση κατά 30,9% και καταγράφοντας το υψηλότερο σημείο στην ιστορία του ομίλου. Η αύξηση αποδίδεται αφενός στην αποδοχή των εταιρικών σημάτων που προωθούν οι θυγατρικές εταιρείες του ομίλου και αφετέρου στη θετική επίδραση του Ευρωπαικού Πρωταθλήματος ποδοσφαίρου.

Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι το 2015 είχε επηρεαστεί αρνητικά από την επιβολή ελέγχου στις κινήσεις κεφαλαίων τον Ιούνιο του 2015. 

Κερδοφορία

Το μεικτό κέρδος μειώθηκε κατά 16,3% και διαμορφώθηκε σε € 8,8 εκατ. Η μείωση του μεικτού κέρδους, και πάρα την αύξηση του κύκλου εργασιών, υποδηλώνει μια ουσιαστική επιδείνωση του περιθωρίου μεικτού κέρδους, το οποίο υποχώρησε σε 0,78% έναντι 1,22% κατά τη χρήση του 2015.

Οι βασικότεροι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την εξέλιξη είναι η ένταση του ανταγωνισμού στον τομέα της διαδικτυακής ψυχαγωγίας που με τη σειρά της οδήγησε στην αύξηση του ποσοστού απόδοσης κερδών προς τους παίκτες. Σημαντική ήταν και η επιβάρυνση από το αυξημένο κόστος των υπηρεσιών πληρωμών.

Τα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν σωρευτικά σε € 12,1 εκατ. στα ίδια επίπεδα του 2015 (-0,8%). Όμως παρατηρείται μια αύξηση των εξόδων διάθεσης κατά 12,1% η οποία όμως αντισταθμίζεται από τη μείωση των εξόδων διοίκησης κατά 23,8%. Οι αυξημένες δαπάνες προώθησης εντάσσονται στο γενικότερο στρατηγικό σχεδιασμό ενίσχυσης της αναγνωρισημότητας των εμπορικών σημάτων που προωθούν οι θυγατρικές εταιρείες του ομίλου.

Οι δαπάνες περιλαμβάνουν εκτός της συνήθους διαφημιστικής προβολής συμβάσεις χορηγιών σημαντικού ύψους. Η μείωση των δαπανών διοίκησης αντανακλά την προσπάθεια της διοίκησης για τον περιορισμό των δαπανών ώστε να βελτιωθεί η αποδοτικότητα της λειτουργίας του. Ο σημαντικός περιορισμός του μεικτού κέρδους αποτελεί το λόγο επιδείνωσης της λειτουργικής κερδοφορίας του ομίλου.

Συγκεκριμένα τα κέρδη προ φόρων αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων διαμορφώθηκαν αρνητικά κατά € 2,4 εκατ. για τη χρήση του 2016. 

Τα χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα του Ομίλου διαμορφώθηκαν μηδενικά και δεν είχαν επίδραση στην εξέλιξη των αποτελεσμάτων του ομίλου. Σε ακολουθία των παραπάνω τα κέρδη προ φόρων του ομίλου διαμορφώθηκαν ζημιογόνα κατά ποσό € 2,8 εκατ. στα ίδια επίπεδα με τη χρήση του 2015.

Τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν ζημιογόνα για τη χρήση κατά ποσό €3,8 εκατ. εμφανίζοντας βελτίωση της τάξης του 7,9% σε σχέση με τη χρήση του 2015.

Κεφαλαιακή διάρθρωση

Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου στις 31.12.2016 ανήλθαν € 37,9 εκατ. Παρά την υποχώρηση του ύψους των ιδίων κεφαλαίων στις 31.12.2016 η Εταιρεία και ο όμιλος εξακολουθεί να διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση με σημαντικό ύψος ιδίων κεφαλαίων και περιορισμένες υποχρεώσεις, εκ των οποίων οι δανειακές εξαντλούνται στο υπόλοιπο της χρηματοδοτικής μίσθωσης για την αγορά του κτιρίου που στεγάζεται η έδρα της Εταιρείας.

Το σημαντικό ύψος των ιδίων κεφαλαίων, σε συνδυασμό με τις ελάχιστες δανειακές υποχρεώσεις και τις περιορισμένες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης παρέχουν προστασία για την Εταιρεία αναφορικά με τους κινδύνους που προκύπτουν από την τρέχουσα δυσμενή οικονομική συγκυρία. Ο σχετικός δείκτης ξένα/ίδια κεφάλαια (σύνολο υποχρεώσεων/ίδια κεφάλαια) διαμορφώθηκε στις 31/12/2016 στο 0,23.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v