Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΚΕ: Την 1η Ιουνίου η Γενική Συνέλευση

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν στη ΓΣ περιλαμβάνεται εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης θητείας του προηγούμενου.

ΓΕΚΕ: Την 1η Ιουνίου η Γενική Συνέλευση

Οι μέτοχοι της ΓΕΚΕ καλούνται σε Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά την 1η Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας αριθμ. 43 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2016 – 31.12.2016 μετά των εκθέσεων Δ.Σ. και Ελεγκτών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το αρ.43α παρ.3 εδ.(δ) του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2016 – 31/12/2016.

3. Έγκριση των πάσης φύσεως πράξεων της διαχείρισης των διαθεσίμων από εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της εταιρείας για τη χρήση 2016.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή – λογιστή από το σώμα των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2017.

5. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης θητείας του προηγούμενου.

7. Καθορισμός ημερομηνίας αποκοπής και χρονικό διάστημα πληρωμής του μερίσματος

8. Σχηματισμός ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού από τα κέρδη εις νέον, για την κάλυψη της ιδίας συµµετοχής σε επενδυτικά σχέδια της εταιρείας.

9. Έγκριση του διορισμού των μελών της επιτροπής ελέγχου και του επικεφαλής τμήματος εσωτερικού ελέγχου

10. Λοιπά θέματα και διάφορες ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v